เงื่อนไขสมัครผู้ประกอบการประเภท Startup


Service Export List (SEL)

 • เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
 • จดทะเบียนภาษีนิติบุคคล
 • จดทะเบียนสถานประกอบการกับหน่วยงานภาครัฐตามที่กฎหมายระบุไว้
 • เปิดสถานประกอบการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • เป็นสมาชิกของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์กรมหาชน) NIA :National Innovation Agency
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรที่กำหนดสำหรับ Startup ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ NEA:New Economy Accademy
 • มีความประสงค์ในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • มีประสบการณ์ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น ลงทุนในต่างประเทศ ไปให้บริการให้ต่างประเทศ เปิดสาขาในต่างประเทศ เปิดเฟรนไชส์ในต่างประเทศ

Service Provider List (SPL)

 • เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
 • จดทะเบียนภาษีนิติบุคคล
 • จดทะเบียนสถานประกอบการกับหน่วยงานภาครัฐตามที่กฎหมายระบุไว้
 • เปิดสถานประกอบการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • เป็นสมาชิกของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์กรมหาชน) NIA :National Innovation Agency
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรที่กำหนดสำหรับ Startup ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ NEA:New Economy Accademy
 • มีความประสงค์ในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • มีประสบการณ์ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น ลงทุนในต่างประเทศ ไปให้บริการให้ต่างประเทศ เปิดสาขาในต่างประเทศ เปิดเฟรนไชส์ในต่างประเทศ

สิทธิประโยชน์

 • มีรายชื่ออยู่บนเว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • แก้ไขข้อมูลบริษัท และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์
 • มีสิทธิสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมฯ ที่จัดทั้งในและต่างประเทศ

เงื่อนไขและกฎระเบียบการสมัครสมาชิก

 • การพิจารณาเป็นอำนาจของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
 • ต้องผ่านการตรวจสอบ ณ สำนักงาน/โรงงาน หรือเรียกดูสินค้า ว่าผู้ประกอบการและสินค้ามีตัวตนจริง ตามนโยบายของกรม
 • กรมจะพิจารณาอนุมัติการเป็นสมาชิก หรือเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม จากข้อมูลและเอกสารแนบในระบบ ของผู้สมัครเท่านั้น
 • การแนบเอกสารในระบบทุกฉบับจะต้องประทับตราบริษัท และผู้มีอำนาจลงนาม
 • เอกสารแนบในระบบจะต้องครบถ้วนสมบรูณ์ หากมีความผิดพลาดหรือต้องแก้ไขหรือขอเอกสารเพิ่มเติม กรมจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบและผู้สมัครต้องรีบดำเนินการตามที่กรมแจ้ง
 • ในกรณีบริษัทดำเนินการส่งออกแล้ว และต้องการปรับสถานะจาก Pre-EL เป็น EL บริษัทต้องส่งหนังสือขอปรับสถานะพร้อมแนบสำเนาหลักฐานการส่งออก เช่น L/C หรือ B/L หรือในกรณีที่ลูกค้าต่างประเทศจัดการขนส่งสินค้าเอง กรุณาแนบใบเสร็จสินค้าที่มีชื่อลูกค้าในต่างประเทศ เพื่อให้กรมพิจารณาปรับสถานะ
 • หากมีการแก้ไขข้อมูลผู้สมัครจะต้องดำเนินการแก้ไขผ่านระบบนี้เท่านั้น เว้นแต่มีกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง
 • ผู้สมัครยอมรับว่าข้อมูลในการสมัครผ่านระบบนี้ เป็นความจริงทุกประการ
 • หากภายหลังพบว่าข้อมูลของผู้สมัครเป็นเท็จหรือไม่ตรงตามเงื่อนไข กรมจะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ
 • กรมฯ ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ ในการสมัครสมาชิกนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*
ยืนยัน