QURATED Fashion Incubation Project
17 October 2019 - 21 October 2019
Available for : 50 exhibitors
1) ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ จากทั่วประเทศ
2) จัดประชุมคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการให้ตรงตามคุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
3) จัดสัมมนาเกี่ยวกับทำแนวโน้มแฟชั่น ปี 2020 ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
4) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในด้านการตลาด ด้านการออกแบบ ด้านแนวโน้มแฟชั่นในแต่ละกลุ่มบริโภค/ตลาด การวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค/ตลาด การหาช่องทางในการจัดจำหน่าย การเพิ่มมูลค่าสินค้า รวมถึงการวางแผนการพัฒนาสินค้า/การตลาด
5) การเข้ารับคำปรึกษาเชิงลึกรายเดี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญ/กูรู ด้านสินค้าแฟชั่น จนไปถึงการผลิตสินค้าออกมาจำนวน 1 คอลเล็กชั่น
6) ผู้ร่วมโครงการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กรมฯ กำหนดเกินร้อยละ 80 ของกิจกรรมทั้งหมด จะได้รับตราสัญลักษณ์ “QURATED Fashion Mark” และจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลดีเด่น “QURATED Fashion Award” จำนวน 5 สาขา
6.1) Best Branding Award สำหรับแบรนด์ที่มีแนวคิดในการออกแบบ แบรนด์และวางตำแหน่งทางการตลาดพร้อมสร้างความโดดเด่นแตกต่างและกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาด
6.2) Best Fashion Collection Award สำหรับแบรนด์ที่มีกลุ่มคอลเล็กชั่นสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าที่ได้รับการพัฒนาในรูปแบบสไตล์ลิ่ง การคัดสรรวัตถุดิบการตัดเย็บที่มีความสวยงามแบบองค์รวม ที่ทันสมัยและมีความเป็นสากล
6.3) Best Leather Goods Collection Award สำหรับแบรนด์ที่มีกลุ่ม
คอลเล็กชั่นสินค้าแฟชั่นเครื่องหนังที่ได้รับการพัฒนาในรูปแบบสไตล์ลิ่ง การคัดสรรวัตถุดิบ การผลิตที่มีความสวยงามแบบองค์รวมที่ทันสมัยและมีความเป็นสากล
6.4) Best Accessories Collection Award สำหรับแบรนด์ที่มีกลุ่มคอลเล็กชั่นสินค้าแฟชั่นเครื่องประดับที่ได้รับการพัฒนาในรูปแบบสไตล์ลิ่ง การคัดสรรวัตถุดิบ การผลิตที่มีความสวยงามแบบองค์รวม ที่ทันสมัยและมีความเป็นสากล
6.5) Best Material Development Award สำหรับผู้ที่มีผลงานโดดเด่น แปลกใหม่ และมีความเป็นต้นแบบที่แตกต่างจากที่เคยมีมา ในการพัฒนาวัตถุดิบหรือวัสดุ เช่น เส้นใย ผ้าผืน วิธีการย้อม ฟอกและตกแต่งสำเร็จ หรือหนัง หรือวัสดุประกอบที่ใช้ในการผลิตสินค้าแฟชั่น
Share
Event Details :
Show Date :
17 October 2562 - 21 October 2562
Date of Application :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
Event Venue :
Bangkok International Trade & Exhibition Centre
Product Group :
1. Textiles, Garments and Fashion Accessories
Number of Booths :
50 ราย
Starting Price :
10000.00 BAHT
Activity Details :
1) ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ จากทั่วประเทศ
2) จัดประชุมคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการให้ตรงตามคุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
3) จัดสัมมนาเกี่ยวกับทำแนวโน้มแฟชั่น ปี 2020 ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
4) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในด้านการตลาด ด้านการออกแบบ ด้านแนวโน้มแฟชั่นในแต่ละกลุ่มบริโภค/ตลาด การวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค/ตลาด การหาช่องทางในการจัดจำหน่าย การเพิ่มมูลค่าสินค้า รวมถึงการวางแผนการพัฒนาสินค้า/การตลาด
5) การเข้ารับคำปรึกษาเชิงลึกรายเดี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญ/กูรู ด้านสินค้าแฟชั่น จนไปถึงการผลิตสินค้าออกมาจำนวน 1 คอลเล็กชั่น
6) ผู้ร่วมโครงการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กรมฯ กำหนดเกินร้อยละ 80 ของกิจกรรมทั้งหมด จะได้รับตราสัญลักษณ์ “QURATED Fashion Mark” และจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลดีเด่น “QURATED Fashion Award” จำนวน 5 สาขา
6.1) Best Branding Award สำหรับแบรนด์ที่มีแนวคิดในการออกแบบ แบรนด์และวางตำแหน่งทางการตลาดพร้อมสร้างความโดดเด่นแตกต่างและกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาด
6.2) Best Fashion Collection Award สำหรับแบรนด์ที่มีกลุ่มคอลเล็กชั่นสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าที่ได้รับการพัฒนาในรูปแบบสไตล์ลิ่ง การคัดสรรวัตถุดิบการตัดเย็บที่มีความสวยงามแบบองค์รวม ที่ทันสมัยและมีความเป็นสากล
6.3) Best Leather Goods Collection Award สำหรับแบรนด์ที่มีกลุ่ม
คอลเล็กชั่นสินค้าแฟชั่นเครื่องหนังที่ได้รับการพัฒนาในรูปแบบสไตล์ลิ่ง การคัดสรรวัตถุดิบ การผลิตที่มีความสวยงามแบบองค์รวมที่ทันสมัยและมีความเป็นสากล
6.4) Best Accessories Collection Award สำหรับแบรนด์ที่มีกลุ่มคอลเล็กชั่นสินค้าแฟชั่นเครื่องประดับที่ได้รับการพัฒนาในรูปแบบสไตล์ลิ่ง การคัดสรรวัตถุดิบ การผลิตที่มีความสวยงามแบบองค์รวม ที่ทันสมัยและมีความเป็นสากล
6.5) Best Material Development Award สำหรับผู้ที่มีผลงานโดดเด่น แปลกใหม่ และมีความเป็นต้นแบบที่แตกต่างจากที่เคยมีมา ในการพัฒนาวัตถุดิบหรือวัสดุ เช่น เส้นใย ผ้าผืน วิธีการย้อม ฟอกและตกแต่งสำเร็จ หรือหนัง หรือวัสดุประกอบที่ใช้ในการผลิตสินค้าแฟชั่น
The Responsible Agency :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
Name - Lastname Officer :
1. นายจักรพงษ์ วันศิริสุข
Phone Number :
025078371
Documentation :
Remark :
Turn Back