โครงการส่งเสริมแฟชั่นแบรนด์ไทยเจาะตลาดญี่ปุ่น ( ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดในรูปแบบ Selected Shop ของผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่นแบรนด์ไทย)
8 April 2020 - 30 September 2020
Available for : 10 exhibitors
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมให้คำแนะนำ (Coaching) โดยผู้ซื้อญี่ปุ่น (Top Buyer) ผู้ดำเนินโครงการฯ จากประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาประเทศไทย 2 ครั้ง
• ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน 2563
วันแรก – วันที่สอง : คัดเลือกสินค้าจากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ให้ได้จำนวน 5 – 10 แบรนด์
วันที่สาม : ให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมรายบริษัท ๆ ละ 30 นาที อาทิ สินค้าที่ญี่ปุ่นมีความสนใจและต้องการซื้อ การผลิตสินค้าให้มีความหลากหลาย การตั้งราคา เงื่อนไขต่างๆ วิธีการเจรจาการค้ากับผู้ซื้อญี่ปุ่น เอกสารที่จำเป็นในการเจรจา ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์
• ครั้งที่ 2 ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 - เพื่อให้คำแนะนำ พร้อมตรวจสอบความพร้อมของ แบรนด์ตรวจสอบสินค้าตัวอย่าง และเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการเจรจาการค้ากับผู้ซื้อญี่ปุ่น - ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเตรียมจัดส่งสินค้าตัวอย่าง เพื่อไปจัดกิจกรรม ณ กรุงโตเกียว ประมาณเดือนมิถุนายน 2563

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2563
นำสินค้าที่ได้รับการคัดเลือกไปจัดแสดงในโชว์รูม PR01 PRESSROOM สาขาฮาราจุกุ เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อประชาสัมพันธ์แฟชั่นแบรนด์ไทย โดยเชิญผู้ซื้อ สไตลิสท์ สื่อ KOL ผู้มีอิทธิพล ในวงการแฟชั่นญี่ปุ่น และผู้ที่อยู่ในวงการแฟชั่น ที่สนใจนำไปใส่ออกรายการโทรทัศน์ โฆษณา ถ่ายลงนิตยสาร เปิดตัวสินค้า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แฟชั่นแบรนด์ไทย รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อชั้นนำของญี่ปุ่น เช่น ELLE Girl ,NYLON Japan online, Ginza Online เป็นต้น

กิจกรรมที่ 3 ด้านการตลาด เดือนมิถุนายน - กันยายน 2563
1) นำสินค้าไปจัดแสดงในงานแสดงสินค้า Rooms41 จัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน 2563 เป็นงานแสดงสินค้าแนวดีไซน์ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าแบรนด์ไทยในร้านค้าญี่ปุ่น เช่น ร้าน Selected Shop โดยเชิญนักธุรกิจเป้าหมายเข้าชมงาน
2) จำหน่ายสินค้าแฟชั่นแบรนด์ไทยผ่านช่องทาง E- Commerce เว็บไซต์ zozo.jp/shop ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าแฟชั่นที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น มียอดซื้อขายระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 มูลค่า 79,237 ล้านเยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีร้านค้าในเว็บไซต์กว่า 1,300 ร้าน
Share
Event Details :
Show Date :
8 April 2563 - 30 September 2563
Date of Application :
21 February 2563 - 10 April 2563
Event Venue :
เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
Product Group :
Number of Booths :
10 ราย
Starting Price :
10000.00 BAHT
Activity Details :
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมให้คำแนะนำ (Coaching) โดยผู้ซื้อญี่ปุ่น (Top Buyer) ผู้ดำเนินโครงการฯ จากประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาประเทศไทย 2 ครั้ง
• ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน 2563
วันแรก – วันที่สอง : คัดเลือกสินค้าจากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ให้ได้จำนวน 5 – 10 แบรนด์
วันที่สาม : ให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมรายบริษัท ๆ ละ 30 นาที อาทิ สินค้าที่ญี่ปุ่นมีความสนใจและต้องการซื้อ การผลิตสินค้าให้มีความหลากหลาย การตั้งราคา เงื่อนไขต่างๆ วิธีการเจรจาการค้ากับผู้ซื้อญี่ปุ่น เอกสารที่จำเป็นในการเจรจา ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์
• ครั้งที่ 2 ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 - เพื่อให้คำแนะนำ พร้อมตรวจสอบความพร้อมของ แบรนด์ตรวจสอบสินค้าตัวอย่าง และเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการเจรจาการค้ากับผู้ซื้อญี่ปุ่น - ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเตรียมจัดส่งสินค้าตัวอย่าง เพื่อไปจัดกิจกรรม ณ กรุงโตเกียว ประมาณเดือนมิถุนายน 2563

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2563
นำสินค้าที่ได้รับการคัดเลือกไปจัดแสดงในโชว์รูม PR01 PRESSROOM สาขาฮาราจุกุ เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อประชาสัมพันธ์แฟชั่นแบรนด์ไทย โดยเชิญผู้ซื้อ สไตลิสท์ สื่อ KOL ผู้มีอิทธิพล ในวงการแฟชั่นญี่ปุ่น และผู้ที่อยู่ในวงการแฟชั่น ที่สนใจนำไปใส่ออกรายการโทรทัศน์ โฆษณา ถ่ายลงนิตยสาร เปิดตัวสินค้า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แฟชั่นแบรนด์ไทย รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อชั้นนำของญี่ปุ่น เช่น ELLE Girl ,NYLON Japan online, Ginza Online เป็นต้น

กิจกรรมที่ 3 ด้านการตลาด เดือนมิถุนายน - กันยายน 2563
1) นำสินค้าไปจัดแสดงในงานแสดงสินค้า Rooms41 จัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน 2563 เป็นงานแสดงสินค้าแนวดีไซน์ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าแบรนด์ไทยในร้านค้าญี่ปุ่น เช่น ร้าน Selected Shop โดยเชิญนักธุรกิจเป้าหมายเข้าชมงาน
2) จำหน่ายสินค้าแฟชั่นแบรนด์ไทยผ่านช่องทาง E- Commerce เว็บไซต์ zozo.jp/shop ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าแฟชั่นที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น มียอดซื้อขายระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 มูลค่า 79,237 ล้านเยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีร้านค้าในเว็บไซต์กว่า 1,300 ร้าน
The Responsible Agency :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
Name - Lastname Officer :
1. นางสาวนันท์นภัส งามแม้น
2. นางสาวพัชรินทร์ เวชพฤกษ์พิทักษ์
Phone Number :
Documentation :
รายละเอียดโครงการ selected shop 2020.pdf
ใบสมัคร selected shop 2020.pdf
Remark :
Turn Back