Find Activity
v
v
Search
 
7 Jul 2019 - 11 Jul 2019
โครงการจัดคณะผู้แทนการค้าสินค้าแฟชั่นไปเจรจาการค้า ณ นครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
Number of Participate 50
12 May 2019 - 18 May 2019
โครงการเจาะตลาดเจ็ดสาวน้อย (เส้นทางกัลกาตา-สิริกุรี-นิวเดลี)
Number of Participate 15
8 May 2019 - 11 May 2019
โครงการคณะผู้แทนการค้าธุรกิจบริหารการจัดงาน (Event Business) เยือนสาธารณรัฐอินเดีย
Number of Participate 20
18 Mar 2019 - 22 Mar 2019
โครงการคณะผู้แทนการค้าธุรกิจเกมเข้าร่วมเจรจาการค้าในงาน Game Connection America 2019
Number of Participate 7
11 Mar 2019 - 16 Mar 2019
คณะผู้แทนการค้าสินค้าฮาลาลเยือนประเทศโอมานและกาต้าร์
Number of Participate 20
11 Feb 2019 - 16 Feb 2019
โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าอุตสาหกรรมเดินทางไปเจรจาการค้าที่กลุ่มประเทศอาเซียน (ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย)
Number of Participate 25
27 Jan 2019 - 31 Jan 2019
โครงการจัดคณะผู้แทนการค้าสินค้าสิ่งทอไปเจรจาการค้า ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
Number of Participate 50
13 Jan 2019 - 19 Jan 2019
โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าอุตสาหกรรมไปเจรจาการค้าที่ ลาว กัมพูชาและเวียดนาม
Number of Participate 30