Find Activity
v
v
Search
 
6 May 2020 - 10 May 2020
โครงการคณะผู้แทนการค้าเจรจาธุรกิจ Character Licensing ในงาน Top Thai Brand 2020
Number of Participate 10
28 Mar 2020 - 2 Apr 2020
โครงการจัดคณะผู้แทนการค้าธุรกิจบริการก่อสร้าง อุตสาหกรรมก่อสร้างและธุรกิจเกี่ยวเนื่องเยือนตะวันออกกลาง
Number of Participate 15
9 Mar 2020 - 19 Mar 2020
คณะผู้แทนการค้าสินค้าอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมอาหารเยือนภูมิภาคแอฟริกา (เคนยา/ยูกันดา/แอฟริกาใต้)
Number of Participate 30