โครงการบุกตลาดสินค้า BCG ในงานแสดงสินค้า Naturally Good Expo 2024
แชร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปิดรับสมัครแล้ว
โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จัด ณ สถานที่จริง Onsite
International Convention Centre Sydney,Darling Harbour
ออสเตรเลีย
3 มิ.ย. 2567 - 4 มิ.ย. 2567
31 ม.ค. 2567 - 19 ก.พ. 2567
20 ราย
งานแสดงสินค้า Naturally Good Expo เป็นงานแสดงสินค้าด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีวัตถุดิบจากธรรมชาติ ออร์แกนิก และ Sustainable Living ขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้รักสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของออสเตรเลียที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตและผู้ค้าได้พบปะและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจโดยการจัดงานในปีที่ผ่านมากรมเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Naturally Good Expo เป็นครั้งที่ 2 ในรูปแบบ Thailand Pavilion โดยใช้พื้นที่จัดแสดงสินค้า 54 ตารางเมตรมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าทั้งหมด 22 รายและมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานด้วยตัวเองจำนวน 7 รายด้วยกัน สินค้าที่นำไปจัดแสดง แบ่งเป็น 4 กลุ่มสินค้า ได้แก่ (1) Food & Baverage (2) Packaging (3) Decorative & Tableware (4) Personal Care
ไม่มีค่าใช้จ่าย
1. Company Profile
2. Catalogue/Brochure หรือรูปภาพของสินค้า
3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไม่เกิน6เดือน
1. ใบจดทะเบียนพาณิชย์
2. โบว์ชัวสินค้า
3. ทะเบียนธุรกิจ
4. สำเนาใบรับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. สำเนาการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
6. รางวัล/นวัตกรรม/สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
7. หนังสือบริคณห์สนธิ
8. สำเนาการเป็นสมาชิกกรม
9. เอกสารรับรองการส่งออก
รายละเอียดการรับสมัคร.pdf
International Convention Centre Sydney,Darling Harbour ,Sydney ,ออสเตรเลีย
สินค้าอาหาร สินค้าเครื่องสำอางค์/ของใช้ส่วนตัว/ยา สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน งานบริการ สื่อสิ่งพิมพ์/บรรจุภัณฑ์ งานบริการการค้า
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
นางสาวนภาพร ขำสา
025078269
-
ย้อนกลับ