งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ ปี 2563
26 สิงหาคม 2563 - 28 สิงหาคม 2563
ประเภท : งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 200 ราย
การจัดงานแสดงสินค้า TILOG - LOGISTIX ซึ่งเป็นงานระดับภูมิภาคอาเซียน และเพื่อแสดงศักยภาพของโลจิสติกส์ไทยในการเป็นศูนย์กลางของโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน และการพัฒนา ส่งเสริม และเชื่อมโยงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ของไทย ภูมิภาคอาเซียน และต่างประเทศ รวมถึงเป็นเวทีเผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้ และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม(Exhibitors/Visitors) ทั้งจากไทยและต่างประเทศ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
26 สิงหาคม 2563 - 28 สิงหาคม 2563
วันที่รับสมัคร :
16 มีนาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563
สถานที่จัดกิจกรรม :
-
กลุ่มสินค้า :
1. LOGISTICS SYSTEMS & EQUIPMENTS
2. LOGISTICS SERVICES PROVIDERS
3. OTHERS
4. INTERNATIONAL
5. VEHICLES
6. FACILITIES
7. MATERIAL HANDLING
8. WAREHOUSE & LOADING
9. LOGISTICS IT & E-LOGISTICS
10. PACKING
11. TRANSPORTATION & LOGISTICS SERVICE PROVIDERS
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
300 คูหา
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
รายละเอียดกิจกรรม :
การจัดงานแสดงสินค้า TILOG - LOGISTIX ซึ่งเป็นงานระดับภูมิภาคอาเซียน และเพื่อแสดงศักยภาพของโลจิสติกส์ไทยในการเป็นศูนย์กลางของโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน และการพัฒนา ส่งเสริม และเชื่อมโยงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ของไทย ภูมิภาคอาเซียน และต่างประเทศ รวมถึงเป็นเวทีเผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้ และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม(Exhibitors/Visitors) ทั้งจากไทยและต่างประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นายประวีณ ครุเวชรัตน์
2. นางสาวจุฑามาศ ตันธนะวัฒน์
3. นางสาวพิชญาภัคฎ์ ศรีใส
เบอร์โทรติดต่อ :
02-507-8437, 8450, 8419
เอกสารประกอบกิจกรรม :
ใบสมัคร TILOG 2020 Final.pdf
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม