โครงการส่งเสริมธุรกิจโฆษณาในงาน ADFEST 2020
18 มีนาคม 2563 - 21 มีนาคม 2563
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนที่เปิดรับ : 7 ราย
โครงการส่งเสริมธุรกิจโฆษณาในงาน ADFEST 2020 เป็นงานนิทรรศกาiแสดงผลงานด้านโฆษณานานาชาติ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การจัดสัมมนาให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ การจัดประกวดผลงานโฆษณาในหัวข้อต่างๆ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่เข้าร่วมการประกวด การจัดเจรจาธุรกิจการค้า และการจัดกิจกรรม Networking
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
18 มีนาคม 2563 - 21 มีนาคม 2563
วันที่รับสมัคร :
16 มีนาคม 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่จัดกิจกรรม :
กลุ่มสินค้า :
1. Service Trade
2. Digital Content
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
7 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
รายละเอียดกิจกรรม :
โครงการส่งเสริมธุรกิจโฆษณาในงาน ADFEST 2020 เป็นงานนิทรรศกาiแสดงผลงานด้านโฆษณานานาชาติ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การจัดสัมมนาให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ การจัดประกวดผลงานโฆษณาในหัวข้อต่างๆ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่เข้าร่วมการประกวด การจัดเจรจาธุรกิจการค้า และการจัดกิจกรรม Networking
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาววศิกา คีรีวรรณ
2. นางสาวพิมลภา เกษประคอง
เบอร์โทรติดต่อ :
02 507 8439
เอกสารประกอบกิจกรรม :
1. หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการAdfest.pdf
2. Aplication Form - ADFEST 2020.pdf
3. Company profile application ADFEST 2020.pdf
4. รายละเอียดข้อมูล โครงการ ADFEST 2020.pdf
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ