โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ปี 2565 ครั้งที่ 9
26 พฤษภาคม 2565 - 29 พฤษภาคม 2565
ประเภท : สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 6000 ราย
ประกอบไปด้วย 7 หลักสูตรด้านการค้าระหว่างประเทศ ดังนี้
1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ส่งออก
2. ความรู้เบื้องต้นเพื่อการส่งออก
3. วิเคราะห์สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ
4. Global Business Start-up Mindset
5. สินค้าและบริการศักยภาพแห่งอนาคต
6. ทรัพย์สินทางปัญญา จดช้า ราคาแพงกว่าที่คิด
7. เจาะลึกแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ และ Logistics อย่างครบวงจร
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
26 พฤษภาคม 2565 - 29 พฤษภาคม 2565
วันที่รับสมัคร :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
สถานที่จัดกิจกรรม :
ออนไลน์ ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
รูปแบบการจัดงาน :
ออนไลน์ (Online)
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
6000 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
ประกอบไปด้วย 7 หลักสูตรด้านการค้าระหว่างประเทศ ดังนี้
1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ส่งออก
2. ความรู้เบื้องต้นเพื่อการส่งออก
3. วิเคราะห์สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ
4. Global Business Start-up Mindset
5. สินค้าและบริการศักยภาพแห่งอนาคต
6. ทรัพย์สินทางปัญญา จดช้า ราคาแพงกว่าที่คิด
7. เจาะลึกแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ และ Logistics อย่างครบวงจร
Live Streaming :
-
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา :
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา : การพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศ
ชื่อโครงการ หรือชื่อวิชา : กระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 9
คำบรรยายภาพรวมวิชา : กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ สถาบัน NEA ดำเนินการจัดโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2565 ขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ นิติบุคคล ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการค้าระหว่างประเทศ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 4 วัน โดยประกอบด้วย 7 หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับด้านการค้าระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความมั่นใจ และมีความพร้อมต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมก้าวสู่การเป็น CEO รุ่นใหม่ที่พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไปในอนาคต
รายละเอียดวิชา : ประกอบไปด้วย 7 หลักสูตรด้านการค้าระหว่างประเทศ ดังนี้
1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ส่งออก
2. ความรู้เบื้องต้นเพื่อการส่งออก
3. วิเคราะห์สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ
4. Global Business Start-up Mindset
5. สินค้าและบริการศักยภาพแห่งอนาคต
6. ทรัพย์สินทางปัญญา จดช้า ราคาแพงกว่าที่คิด
7. เจาะลึกแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ และ Logistics อย่างครบวงจร

อาจารย์/วิทยากร :
1. คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา
ห้องอบรมและเวลาจัดอบรม/สัมมนา :
1. 25/05/2022 เวลา 08:30 น. ถึง 30/05/2022 เวลา 16:30 น. ห้อง : Zoom meeting III
สถานที่จัดกิจกรรม : ออนไลน์

1. นางสาวศิราณี นนทะกา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
-
เบอร์โทรติดต่อ :
02-507-8145
เอกสารประกอบกิจกรรม :
-
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
-
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ