โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการรับรู้ Cartoon Characters และ Animation ไทย ในประเทศญี่ปุ่น
1 มิถุนายน 2565 - 30 กันยายน 2565
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนเปิดรับ : 10 ราย
1) ประชาสัมพันธ์ Cartoon Characters ไทย ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น สื่อ SNS และสื่อออฟไลน์ เช่น แผ่นพับ ฯลฯ
2) จัดกิจกรรมพิเศษวาดภาพโดยผู้ประกอบการคาแรคเตอร์ไทยที่เข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ (Live Drawing)
3) เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Tokyo International Gift Show โซน CHARACTER LICENSE FAIR เพื่อขยายการรับรู้ Cartoon Character ไทย สู่กลุ่มนักธุรกิจ โดยผู้ประกอบการส่งสินค้าที่จะนำมาจัดแสดงให้ สคต.โตเกียว และเจรจาการค้าผ่าน Zoom หรือหากญี่ปุ่นได้มีการเปิดประเทศและมีผู้ประกอบการท่านใดสนใจสามารถเดินทางเข้าร่วมงานด้วยตนเองได้ ทั้งนี้ผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมงาน
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
1 มิถุนายน 2565 - 30 กันยายน 2565
วันที่รับสมัคร :
19 เมษายน 2565 - 6 พฤษภาคม 2565
สถานที่จัดกิจกรรม :
เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ,Tokyo ,ญี่ปุ่น
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง (Onsite)
กลุ่มสินค้า :
1. คาแรคเตอร์
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
10 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
1) ประชาสัมพันธ์ Cartoon Characters ไทย ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น สื่อ SNS และสื่อออฟไลน์ เช่น แผ่นพับ ฯลฯ
2) จัดกิจกรรมพิเศษวาดภาพโดยผู้ประกอบการคาแรคเตอร์ไทยที่เข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ (Live Drawing)
3) เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Tokyo International Gift Show โซน CHARACTER LICENSE FAIR เพื่อขยายการรับรู้ Cartoon Character ไทย สู่กลุ่มนักธุรกิจ โดยผู้ประกอบการส่งสินค้าที่จะนำมาจัดแสดงให้ สคต.โตเกียว และเจรจาการค้าผ่าน Zoom หรือหากญี่ปุ่นได้มีการเปิดประเทศและมีผู้ประกอบการท่านใดสนใจสามารถเดินทางเข้าร่วมงานด้วยตนเองได้ ทั้งนี้ผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมงาน
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวไอรีน ฉัตรสุวรรณวารี
2. นางมณีรัตน์ เลี่ยนพานิช
เบอร์โทรติดต่อ :
025078442
เอกสารประกอบกิจกรรม :
ใบสมัครคาเเรคเตอร์โตเกียว 2022.pdf
Character Profile 2022.pdf
ข้อมูลรายละเอียดโครงการคาแรคเตอร์โตเกีย.pdf
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
เอกสารบังคับ (จำเป็นต้องมีเอกสารในการสมัคร)
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
2. Company Profile
3. Catalogue/Brochure หรือรูปภาพของสินค้า
4. หนังสือบริคณห์สนธิ
5. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (โดยจะต้องมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51)

เอกสารไม่บังคับ (ใช้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร)
ไม่ระบุ
หมายเหตุ :
-
ย้อนกลับ