โครงการพัฒนาและส่งเสริมตลาดสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงในญี่ปุ่น ผ่านระบบออนไลน์
1 กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนเปิดรับ : 20 ราย
1) ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ
2) ส่วนกลางจัดการประชุมผู้เข้าร่วมงานและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
3) สคต. โอซาก้า เป็นผู้ดำเนินการจัดจ้างให้คำแนะนำในเรื่องการพัฒนาสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการไทยได้ทำการออกแบบและผลิตภัณฑ์สินค้าให้เหมาะสมความต้องการของผู้บริโภคในตลาดญี่ปุ่น โดยให้คำแนะนำผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) รวมทั้งประเมินความพร้อมของสินค้าและคัดเลือกผู้ประกอบการไทยเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาการค้าออนไลน์ผ่านโปรแรม Zoom
4) สคต. โอซาก้า /สตท. ฮิโรชิมา ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และเชิญชวนผู้นำเข้ามาร่วมเจรจาการค้าออนไลน์ Zoom และการจัดทำข้อมูล Business folio ในรูปแบบออนไลน์
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
1 กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565
วันที่รับสมัคร :
23 มิถุนายน 2565 - 22 สิงหาคม 2565
สถานที่จัดกิจกรรม :
,Osaka ,ญี่ปุ่น
รูปแบบการจัดงาน :
ออนไลน์ (Online)
กลุ่มสินค้า :
1. ของเล่นสัตว์เลี้ยง
2. ปลอกคอ
3. ที่นอนสัตว์เลี้ยง
4. อื่นๆ
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
20 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
1) ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ
2) ส่วนกลางจัดการประชุมผู้เข้าร่วมงานและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
3) สคต. โอซาก้า เป็นผู้ดำเนินการจัดจ้างให้คำแนะนำในเรื่องการพัฒนาสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการไทยได้ทำการออกแบบและผลิตภัณฑ์สินค้าให้เหมาะสมความต้องการของผู้บริโภคในตลาดญี่ปุ่น โดยให้คำแนะนำผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) รวมทั้งประเมินความพร้อมของสินค้าและคัดเลือกผู้ประกอบการไทยเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาการค้าออนไลน์ผ่านโปรแรม Zoom
4) สคต. โอซาก้า /สตท. ฮิโรชิมา ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และเชิญชวนผู้นำเข้ามาร่วมเจรจาการค้าออนไลน์ Zoom และการจัดทำข้อมูล Business folio ในรูปแบบออนไลน์
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวธนพร ตะละภัฎ
เบอร์โทรติดต่อ :
02-5078365
เอกสารประกอบกิจกรรม :
รายละเอียดโครงการ.pdf
แบบฟอร์มใบสมัคร.pdf
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
เอกสารบังคับ (จำเป็นต้องมีเอกสารในการสมัคร)
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
2. Company Profile
3. Catalogue/Brochure หรือรูปภาพของสินค้า
4. โบว์ชัวสินค้า
5. หนังสือบริคณห์สนธิ

เอกสารไม่บังคับ (ใช้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร)
1. ใบจดทะเบียนพาณิชย์
2. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (โดยจะต้องมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51)
หมายเหตุ :
สามารถส่งเอกสารการสม้ครเข้าร่วมโครงการฯ
ทาง E-mail : newchannel2.ditp@ditp.go.th, nicheprditp@gmail.com
ย้อนกลับ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม