งานแสดงสินค้าชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2566 (TAPA 2023)
5 เมษายน 2566 - 8 เมษายน 2566
ประเภท : งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 300 ราย
ชื่อโครงการ: งานแสดงสินค้าชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2566 (TAPA 2023)
ระยะเวลา: วันที่ 5 - 8 เมษายน 2566
วันเจรจาธุรกิจ: วันที่ 5 - 7 เมษายน 2566 เวลา 10.00 - 18.00 น.
วันจำหน่ายปลีก: วันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 10.00 - 16.00 น.
สถานที่: ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
ผู้จัดงาน: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ผู้ร่วมจัดงาน: • สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA)
• สมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทย (TAPAA)
• สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (THAI SUBCON)
• สมาคมผู้ค้าอะไหล่วรจักร (WASA)
ผู้สนับสนุนการจัดงาน: • กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• สถาบันยานยนต์
ประเภทสินค้า: •Engines & Transmissions •Brake Systems •Steering Systems •Body Parts
•Electrical/ Electronics •Suspensions •Interiors/Exteriors •Others
ผู้เข้าร่วมงาน: ประกอบด้วยผู้ผลิต ผู้ส่งออก ตัวแทนจำหน่ายสินค้า ผู้รับช่วงการผลิต และผู้ประกอบธุรกิจให้บริการ
ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งทั้งในและต่างประเทศ
ผู้เข้าชมงาน: ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ค้าส่ง/ค้าปลีก และตัวแทนจัดซื้อในอุตสาหกรรมยานยนต์จากในประเทศและต่างประเทศ
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
5 เมษายน 2566 - 8 เมษายน 2566
วันที่รับสมัคร :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
สถานที่จัดกิจกรรม :
ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง และออนไลน์ (Hybrid)
กลุ่มสินค้า :
1. Engines & Transmissions
2. Brake Systems
3. Steering Systems
4. Electrical/ Electronics
5. Suspensions
6. Body Parts
7. Interiors/Exteriors
8. Others
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
790 คูหา
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ราคาตามโปรโมชั่น
รายละเอียดกิจกรรม :
ชื่อโครงการ: งานแสดงสินค้าชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2566 (TAPA 2023)
ระยะเวลา: วันที่ 5 - 8 เมษายน 2566
วันเจรจาธุรกิจ: วันที่ 5 - 7 เมษายน 2566 เวลา 10.00 - 18.00 น.
วันจำหน่ายปลีก: วันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 10.00 - 16.00 น.
สถานที่: ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
ผู้จัดงาน: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ผู้ร่วมจัดงาน: • สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA)
• สมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทย (TAPAA)
• สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (THAI SUBCON)
• สมาคมผู้ค้าอะไหล่วรจักร (WASA)
ผู้สนับสนุนการจัดงาน: • กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• สถาบันยานยนต์
ประเภทสินค้า: •Engines & Transmissions •Brake Systems •Steering Systems •Body Parts
•Electrical/ Electronics •Suspensions •Interiors/Exteriors •Others
ผู้เข้าร่วมงาน: ประกอบด้วยผู้ผลิต ผู้ส่งออก ตัวแทนจำหน่ายสินค้า ผู้รับช่วงการผลิต และผู้ประกอบธุรกิจให้บริการ
ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งทั้งในและต่างประเทศ
ผู้เข้าชมงาน: ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ค้าส่ง/ค้าปลีก และตัวแทนจัดซื้อในอุตสาหกรรมยานยนต์จากในประเทศและต่างประเทศ
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวทัศน์ศิริ ศิริพลบุญ
2. นายปานเทพ ผาทอง
เบอร์โทรติดต่อ :
02 507 8375, 02 507 8308
เอกสารประกอบกิจกรรม :
-
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
เอกสารบังคับ (จำเป็นต้องมีเอกสารในการสมัคร)
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
2. Catalogue/Brochure หรือรูปภาพของสินค้า

เอกสารไม่บังคับ (ใช้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร)
1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไม่เกิน6เดือน
2. โบว์ชัวสินค้า
3. ทะเบียนธุรกิจ
4. สำเนาการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
5. รางวัล/นวัตกรรม/สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
6. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (โดยจะต้องมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51)
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ