หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
1 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2576
ประเภท : E-Learning
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัดจำนวน
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการเติบโตและพัฒนา โดยเฉพาะการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่องและได้รับแรงสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับการส่งออก ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนทางด้านทรัพยากร หรือการหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มีความทันสมัย มีคุณภาพสินค้าที่ดี มีมาตรฐาน เพื่อให้ชาวต่างชาติยอมรับ และเปิดโอกาสให้ประเทศไทยสามารถทำธุรกิจหรือขายสินค้าไปยังประเทศต่างๆ ได้แพร่หลายมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการที่สนใจส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศจำเป็นต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการสื่อสารมากขึ้น ภาษาที่ใช้จะต้องเป็นภาษาสากลที่ทุกประเทศทั่วโลกสามารถสื่อสารได้เข้าใจและทำธุรกิจได้อย่างราบรื่น

ในปัจจุบันประเทศไทยมีการตื่นตัวเกี่ยวกับการเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งภาษาอังกฤษเป็นภาษาของอาเซียนในการทำงานร่วมกัน ประชาชนในกลุ่มประชาคมอาเซียนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้นนอกเหนือจากภาษาประจำชาติของแต่ละประเทศ ไม่เพียงแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้นที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร แต่ในภาคธุรกิจและบุคลากรที่ทำการค้าระหว่างประเทศก็จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศด้วย ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรเล็งเห็นถึงความสำคัญ และเรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับการสื่อสารและการทำธุรกิจกับชาวต่างชาติเพื่อการส่งออกมากขึ้น เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการทำการค้าขายเหนือกว่าคู่แข่ง

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ NEA ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษด้วยเช่นกัน ทาง NEA จึงต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ ให้สามารถติดต่อสื่อสารกับคู่ค้า หรือลูกค้าต่างชาติ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้เปิดหลักสูตร "ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการส่งออก" สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจทุกท่าน
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
1 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2576
วันที่รับสมัคร :
1 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2576
สถานที่จัดกิจกรรม :
ออนไลน์ ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
รูปแบบการจัดงาน :
ออนไลน์ (Online)
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
ไม่จำกัดจำนวน
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการเติบโตและพัฒนา โดยเฉพาะการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่องและได้รับแรงสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับการส่งออก ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนทางด้านทรัพยากร หรือการหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มีความทันสมัย มีคุณภาพสินค้าที่ดี มีมาตรฐาน เพื่อให้ชาวต่างชาติยอมรับ และเปิดโอกาสให้ประเทศไทยสามารถทำธุรกิจหรือขายสินค้าไปยังประเทศต่างๆ ได้แพร่หลายมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการที่สนใจส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศจำเป็นต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการสื่อสารมากขึ้น ภาษาที่ใช้จะต้องเป็นภาษาสากลที่ทุกประเทศทั่วโลกสามารถสื่อสารได้เข้าใจและทำธุรกิจได้อย่างราบรื่น

ในปัจจุบันประเทศไทยมีการตื่นตัวเกี่ยวกับการเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งภาษาอังกฤษเป็นภาษาของอาเซียนในการทำงานร่วมกัน ประชาชนในกลุ่มประชาคมอาเซียนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้นนอกเหนือจากภาษาประจำชาติของแต่ละประเทศ ไม่เพียงแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้นที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร แต่ในภาคธุรกิจและบุคลากรที่ทำการค้าระหว่างประเทศก็จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศด้วย ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรเล็งเห็นถึงความสำคัญ และเรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับการสื่อสารและการทำธุรกิจกับชาวต่างชาติเพื่อการส่งออกมากขึ้น เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการทำการค้าขายเหนือกว่าคู่แข่ง

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ NEA ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษด้วยเช่นกัน ทาง NEA จึงต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ ให้สามารถติดต่อสื่อสารกับคู่ค้า หรือลูกค้าต่างชาติ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้เปิดหลักสูตร "ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการส่งออก" สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจทุกท่าน
Live Streaming :
-
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา :
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา : พื้นฐานการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
ชื่อโครงการ หรือชื่อวิชา : วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
คำบรรยายภาพรวมวิชา : ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการเติบโตและพัฒนา โดยเฉพาะการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่องและได้รับแรงสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับการส่งออก ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนทางด้านทรัพยากร หรือการหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มีความทันสมัย มีคุณภาพสินค้าที่ดี มีมาตรฐาน เพื่อให้ชาวต่างชาติยอมรับ และเปิดโอกาสให้ประเทศไทยสามารถทำธุรกิจหรือขายสินค้าไปยังประเทศต่างๆ ได้แพร่หลายมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการที่สนใจส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศจำเป็นต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการสื่อสารมากขึ้น ภาษาที่ใช้จะต้องเป็นภาษาสากลที่ทุกประเทศทั่วโลกสามารถสื่อสารได้เข้าใจและทำธุรกิจได้อย่างราบรื่น

ในปัจจุบันประเทศไทยมีการตื่นตัวเกี่ยวกับการเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งภาษาอังกฤษเป็นภาษาของอาเซียนในการทำงานร่วมกัน ประชาชนในกลุ่มประชาคมอาเซียนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้นนอกเหนือจากภาษาประจำชาติของแต่ละประเทศ ไม่เพียงแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้นที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร แต่ในภาคธุรกิจและบุคลากรที่ทำการค้าระหว่างประเทศก็จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศด้วย ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรเล็งเห็นถึงความสำคัญ และเรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับการสื่อสารและการทำธุรกิจกับชาวต่างชาติเพื่อการส่งออกมากขึ้น เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการทำการค้าขายเหนือกว่าคู่แข่ง

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ NEA ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษด้วยเช่นกัน ทาง NEA จึงต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ ให้สามารถติดต่อสื่อสารกับคู่ค้า หรือลูกค้าต่างชาติ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้เปิดหลักสูตร "ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการส่งออก" สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจทุกท่าน

รายละเอียดวิชา : ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการเติบโตและพัฒนา โดยเฉพาะการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่องและได้รับแรงสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับการส่งออก ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนทางด้านทรัพยากร หรือการหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มีความทันสมัย มีคุณภาพสินค้าที่ดี มีมาตรฐาน เพื่อให้ชาวต่างชาติยอมรับ และเปิดโอกาสให้ประเทศไทยสามารถทำธุรกิจหรือขายสินค้าไปยังประเทศต่างๆ ได้แพร่หลายมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการที่สนใจส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศจำเป็นต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการสื่อสารมากขึ้น ภาษาที่ใช้จะต้องเป็นภาษาสากลที่ทุกประเทศทั่วโลกสามารถสื่อสารได้เข้าใจและทำธุรกิจได้อย่างราบรื่น

ในปัจจุบันประเทศไทยมีการตื่นตัวเกี่ยวกับการเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งภาษาอังกฤษเป็นภาษาของอาเซียนในการทำงานร่วมกัน ประชาชนในกลุ่มประชาคมอาเซียนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้นนอกเหนือจากภาษาประจำชาติของแต่ละประเทศ ไม่เพียงแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้นที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร แต่ในภาคธุรกิจและบุคลากรที่ทำการค้าระหว่างประเทศก็จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศด้วย ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรเล็งเห็นถึงความสำคัญ และเรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับการสื่อสารและการทำธุรกิจกับชาวต่างชาติเพื่อการส่งออกมากขึ้น เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการทำการค้าขายเหนือกว่าคู่แข่ง

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ NEA ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษด้วยเช่นกัน ทาง NEA จึงต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ ให้สามารถติดต่อสื่อสารกับคู่ค้า หรือลูกค้าต่างชาติ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้เปิดหลักสูตร "ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการส่งออก" สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจทุกท่าน

อาจารย์/วิทยากร :
1. นายArthur Morse
2. คุณกุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์

ห้องอบรมและเวลาจัดอบรม/สัมมนา :
-
สถานที่จัดกิจกรรม : ออนไลน์

1. นางสาวรุ่งวรา อังศธรรมรัตน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
-
เบอร์โทรติดต่อ :
085-917-2493
เอกสารประกอบกิจกรรม :
-
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
-
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม