งานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2562 (Bangkok RHVAC 2019)
25 กันยายน 2562 - 28 กันยายน 2562
ประเภท : งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 300 ราย
ชื่อโครงการ : งานแสดงสินค?าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2562 (Bangkok RHVAC 2019)
จัดพร้อมกับ งานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2562 (Bangkok E&E 2019)
ระยะเวลา : วันที่ 25 - 28 กันยายน 2562
- วันเจราจาธุรกิจ : 25 - 27 กันยายน 2562 (เวลา 10.00-18.00 น.)
- วันจำหน่ายปลีก : 28 กันยายน 2562 (เวลา 10.00-18.00 น.)

สถานที่จัดงาน : อาคาร 98 -100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ผู้จัดงาน : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
สำนักส่งเสริมการค้าสินค?าเกษตรและอุตสาหกรรม กลุ่มงานสินค้าอุตสาหกรรม
563 ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2507 8374 – 8 โทรสาร 0 2547 4282
E-mail: rhvac@ditp.go.th, bee@ditp.go.th
Website: www.bangkok-rhvac.com, www.bangkok-electricfair.com
ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 09 2424 0066 โทรสาร 0 2345 1268 E-mail: airconclub@off.fti.or.th
กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 08 6374 2522, 08 1354 7330 E-mail: ftieeaic@gmail.com
ผู้สนับสนุนการจัดงาน : สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ASHRAE Thailand Chapter

ประเภทสินค้าที่จัดแสดง : Air- Conditioning (Manufacture) Refrigeration-Contracting Refrigeration-Equipment Ventilation & Heating Tools & Equipment Part, Material Others

ผู้เข้าร่วมงาน : ผู้ผลิต, ผู้ส่งออก และผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็นและส่วนประกอบ และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ
ผู้เข้าชมงาน :
วันเจรจาธุรกิจ : ผู้?สั่งซื้อ ผู้นำเข?า ผู้ประกอบการ ผู้?จัดจำหน่าย ผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมฯ
วันจำหน่ายปลีก : นักธุรกิจและประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
25 กันยายน 2562 - 28 กันยายน 2562
วันที่รับสมัคร :
2 เมษายน 2562 - 20 กันยายน 2562
สถานที่จัดกิจกรรม :
-
กลุ่มสินค้า :
1. AIR-CONDITIONING UNIT & SYSTEM
2. REFRIGERATION
3. EQUIPMENT PARTS & MATERIALS
4. TOOL & INSTRUMENTS
5. VENTILATION & HEATING
6. OTHER
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
900 คูหา
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
รายละเอียดกิจกรรม :
ชื่อโครงการ : งานแสดงสินค?าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2562 (Bangkok RHVAC 2019)
จัดพร้อมกับ งานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2562 (Bangkok E&E 2019)
ระยะเวลา : วันที่ 25 - 28 กันยายน 2562
- วันเจราจาธุรกิจ : 25 - 27 กันยายน 2562 (เวลา 10.00-18.00 น.)
- วันจำหน่ายปลีก : 28 กันยายน 2562 (เวลา 10.00-18.00 น.)

สถานที่จัดงาน : อาคาร 98 -100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ผู้จัดงาน : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
สำนักส่งเสริมการค้าสินค?าเกษตรและอุตสาหกรรม กลุ่มงานสินค้าอุตสาหกรรม
563 ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2507 8374 – 8 โทรสาร 0 2547 4282
E-mail: rhvac@ditp.go.th, bee@ditp.go.th
Website: www.bangkok-rhvac.com, www.bangkok-electricfair.com
ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 09 2424 0066 โทรสาร 0 2345 1268 E-mail: airconclub@off.fti.or.th
กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 08 6374 2522, 08 1354 7330 E-mail: ftieeaic@gmail.com
ผู้สนับสนุนการจัดงาน : สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ASHRAE Thailand Chapter

ประเภทสินค้าที่จัดแสดง : Air- Conditioning (Manufacture) Refrigeration-Contracting Refrigeration-Equipment Ventilation & Heating Tools & Equipment Part, Material Others

ผู้เข้าร่วมงาน : ผู้ผลิต, ผู้ส่งออก และผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็นและส่วนประกอบ และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ
ผู้เข้าชมงาน :
วันเจรจาธุรกิจ : ผู้?สั่งซื้อ ผู้นำเข?า ผู้ประกอบการ ผู้?จัดจำหน่าย ผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมฯ
วันจำหน่ายปลีก : นักธุรกิจและประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวธันยนันทน์ รัตนประยูร
2. นางสาวทัศน์ศิริ ศิริพลบุญ
3. นางสาวมินตา มั่นคง
4. นางสาวสุกัญญา เม้ยชม
5. นายกิตติภพ จันทร์ภูญา
6. นายอลงกรณ์ โพธิ์พรม
เบอร์โทรติดต่อ :
0 2507 8374 - 8
เอกสารประกอบกิจกรรม :
Application EN.pdf
Application TH.pdf
About Fair RHVAC+EE 2019.pdf
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ