คูหาประชาสัมพันธ์และเจรจาการค้าสินค้าฮาลาล ในงาน Top Thai Brands Kunming 2019
12 มิถุนายน 2562 - 18 มิถุนายน 2562
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนที่เปิดรับ : 10 ราย
1. กลุ่มสินค้า : อาหารและเครื่องดื่มฮาลาล เช่น ผลไม้กระป๋อง
และแปรรูป ข้าว อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากข้าว อาหารสำเร็จรูป
เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สปา เป็นต้น

2. พื้นที่ 126 ตารางเมตร ภายในงาน Top Thai Brands
Kunming 2019 โดยภายในคูหาประกอบด้วย 1) ส่วนประชาสัมพันธ์โครงการและสินค้า
ของผู้ประกอบการฯ 2) ส่วนเจรจาการค้า รายละประมาณ 3 x 2 ตารางเมตร
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องนำสินค้าฮาลาลเดินทางไปจัดแสดงในคูหาสินค้าหรับสินค้าฮาลาล โดยสคต.คุนหมิงจะจัดทำนัดหมายเจรจาธุรกิจ (B2B) ให้ล่วงหน้า
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
12 มิถุนายน 2562 - 18 มิถุนายน 2562
วันที่รับสมัคร :
23 มกราคม 2562 - 27 มีนาคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม :
Kunming International Trade Center in Yunnan , นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
กลุ่มสินค้า :
1. Food
2. Cosmetics/Toiletries/Medical Supplies/Optical Goods
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
10 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
10000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
1. กลุ่มสินค้า : อาหารและเครื่องดื่มฮาลาล เช่น ผลไม้กระป๋อง
และแปรรูป ข้าว อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากข้าว อาหารสำเร็จรูป
เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สปา เป็นต้น

2. พื้นที่ 126 ตารางเมตร ภายในงาน Top Thai Brands
Kunming 2019 โดยภายในคูหาประกอบด้วย 1) ส่วนประชาสัมพันธ์โครงการและสินค้า
ของผู้ประกอบการฯ 2) ส่วนเจรจาการค้า รายละประมาณ 3 x 2 ตารางเมตร
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องนำสินค้าฮาลาลเดินทางไปจัดแสดงในคูหาสินค้าหรับสินค้าฮาลาล โดยสคต.คุนหมิงจะจัดทำนัดหมายเจรจาธุรกิจ (B2B) ให้ล่วงหน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวภาวิณี วันแอเลาะ
2. นางชญาดา สิรินุกุล
เบอร์โทรติดต่อ :
02 507 8337, 02 507 8356
เอกสารประกอบกิจกรรม :
คู่มือการใช้งาน.pdf
รายละเอียดข้อมูลโครงการ.pdf
ใบสมัคร(Word).pdf
หนังสือเชิญ Top thai Brads.pdf
ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการออกหนังสือรับรอง Certificate of Free Sales อย..pdf
ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการออกหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ (Analysis & Health Certificate) กร
ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการออกหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ (Analysis & Health Certificate) กร
ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการออกหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ (Analysis & Health Certificate) กร
ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการออกหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ (Analysis & Health Certificate) กร
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ