โครงการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบ Selected Shop ของผู้ประกอบการแฟชั่นแบรนด์ไทย
22 มกราคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนที่เปิดรับ : 11 ราย
1) กิจกรรมในประเทศไทย
1.1 คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ
- ผู้ซื้อ/ผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้าหรือร้าน Fashion Store ของญี่ปุ่นเดินทางเข้ามาคัดเลือก
ผู้ประกอบการจากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ให้ได้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 10 แบรนด์
- กลุ่มงานสินค้าแฟชั่นประกาศผลบริษัทที่ได้รับการคัดเลือก
- บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกสมทบค่าใช้จ่ายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศบริษัทละ ๑0,000 บาท
1.2 กิจกรรม Thai Sense Project Brand Coaching ณ ประเทศไทย
- สร้างความพร้อมของผู้ประกอบการ โดยให้ความรู้ในเรื่องวิธีการนำเสนอสินค้า การตั้งราคาสินค้า เอกสารที่จำเป็น
ในการเจรจาการค้ากับนักธุรกิจญี่ปุ่น เทรนด์ มาตรฐานคุณภาพ การส่งเสริมการจำหน่าย ให้กับแบรนด์ที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสินค้าที่มีแบรนด์
- ผู้เชี่ยวชาญ เลือกตัวอย่างสินค้าจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้จัดส่งตัวอย่างสินค้าไปยังโตเกียว เพื่อจัดกิจกรรมฯ ต่อไป
โดยไม่ซื้อขาด ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการจากญี่ปุ่นจะส่งตัวอย่างสินค้าคืนกลับยังบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นโครงการฯ ประมาณเดือนกันยายน 2562
2 ) กิจกรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น
2.1 กิจกรรม PR01. PRESSROOM PRESS PREVIEW
- เพื่อประชาสัมพันธ์แบรนด์แฟชั่นไทย โดยจัดแสดง ณ PR01. PRESSROOM PRESS PREVIEW สาขาฮาราจุกุ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเปิดโอกาสให้สื่อ สไตลิสท์ กลุ่มผู้ซื้อ และผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการแฟชั่นยืมใส่หรือนำไปใช้ออกสื่อและประชาสัมพันธ์แบรนด์ไทย
2.2 กิจกรรม THAI SENSE SHOWROOM Exhibition
- จัดแสดงแบรนด์แฟชั่นไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ เป็นกิจกรรมในช่องทาง B to B นำเสนอสินค้าแบรนด์ไทยต่อผู้ซื้อ/ผู้นำเข้า เพื่อรับการสั่งซื้อทั้งในรูปแบบ Individual Exhibition และ Joint Exhibition สามารถนำไปสู่การกระจายสินค้าให้ร้านค้าญี่ปุ่น เช่น Selected Shop ในห้างสรรพสินค้าหรือ Fashion Store ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้แบรนด์แฟชั่นไทยเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
22 มกราคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562
วันที่รับสมัคร :
22 มกราคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่จัดกิจกรรม :
เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
กลุ่มสินค้า :
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
11 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
10000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
1) กิจกรรมในประเทศไทย
1.1 คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ
- ผู้ซื้อ/ผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้าหรือร้าน Fashion Store ของญี่ปุ่นเดินทางเข้ามาคัดเลือก
ผู้ประกอบการจากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ให้ได้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 10 แบรนด์
- กลุ่มงานสินค้าแฟชั่นประกาศผลบริษัทที่ได้รับการคัดเลือก
- บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกสมทบค่าใช้จ่ายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศบริษัทละ ๑0,000 บาท
1.2 กิจกรรม Thai Sense Project Brand Coaching ณ ประเทศไทย
- สร้างความพร้อมของผู้ประกอบการ โดยให้ความรู้ในเรื่องวิธีการนำเสนอสินค้า การตั้งราคาสินค้า เอกสารที่จำเป็น
ในการเจรจาการค้ากับนักธุรกิจญี่ปุ่น เทรนด์ มาตรฐานคุณภาพ การส่งเสริมการจำหน่าย ให้กับแบรนด์ที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสินค้าที่มีแบรนด์
- ผู้เชี่ยวชาญ เลือกตัวอย่างสินค้าจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้จัดส่งตัวอย่างสินค้าไปยังโตเกียว เพื่อจัดกิจกรรมฯ ต่อไป
โดยไม่ซื้อขาด ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการจากญี่ปุ่นจะส่งตัวอย่างสินค้าคืนกลับยังบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นโครงการฯ ประมาณเดือนกันยายน 2562
2 ) กิจกรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น
2.1 กิจกรรม PR01. PRESSROOM PRESS PREVIEW
- เพื่อประชาสัมพันธ์แบรนด์แฟชั่นไทย โดยจัดแสดง ณ PR01. PRESSROOM PRESS PREVIEW สาขาฮาราจุกุ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเปิดโอกาสให้สื่อ สไตลิสท์ กลุ่มผู้ซื้อ และผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการแฟชั่นยืมใส่หรือนำไปใช้ออกสื่อและประชาสัมพันธ์แบรนด์ไทย
2.2 กิจกรรม THAI SENSE SHOWROOM Exhibition
- จัดแสดงแบรนด์แฟชั่นไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ เป็นกิจกรรมในช่องทาง B to B นำเสนอสินค้าแบรนด์ไทยต่อผู้ซื้อ/ผู้นำเข้า เพื่อรับการสั่งซื้อทั้งในรูปแบบ Individual Exhibition และ Joint Exhibition สามารถนำไปสู่การกระจายสินค้าให้ร้านค้าญี่ปุ่น เช่น Selected Shop ในห้างสรรพสินค้าหรือ Fashion Store ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้แบรนด์แฟชั่นไทยเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวนันท์นภัส งามแม้น
เบอร์โทรติดต่อ :
02-5078390
เอกสารประกอบกิจกรรม :
selected shop.pdf
ใบสมัคร selected shop 2019.pdf
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ