นิทรรศการโครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและธุรกิจเพื่อเจาะตลาดเฉพาะ (Niche Market) ในงานแสดงสินค้า STYLE ฺBangkok เดือนเมษายน 2562 (โครงการ Mom & Kids Project)
17 เมษายน 2562 - 21 เมษายน 2562
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนที่เปิดรับ : 20 ราย
จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ และคูหาเจรจาการค้าสำหรับสินค้าแม่และเด็ก ประกอบด้วย :-
1) ส่วนจัดแสดงนิทรรศการภาพรวมและประชาสัมพันธ์
2) ส่วนเจรจาและจำหน่ายสินค้าของแต่บริษัท จำนวน 20 บริษัท (คูหาบริษัทละ 2x3 ตารางเมตร)
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
17 เมษายน 2562 - 21 เมษายน 2562
วันที่รับสมัคร :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
สถานที่จัดกิจกรรม :
Bangkok International Trade & Exhibition Centre
กลุ่มสินค้า :
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
20 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
5000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ และคูหาเจรจาการค้าสำหรับสินค้าแม่และเด็ก ประกอบด้วย :-
1) ส่วนจัดแสดงนิทรรศการภาพรวมและประชาสัมพันธ์
2) ส่วนเจรจาและจำหน่ายสินค้าของแต่บริษัท จำนวน 20 บริษัท (คูหาบริษัทละ 2x3 ตารางเมตร)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวสุธินี มีมาก
เบอร์โทรติดต่อ :
02507-8369
เอกสารประกอบกิจกรรม :
ใบสมัครแม่และเด็ก STYLE เม.ย. 62.pdf
รายละเอียดโครงการ แม่และเด็ก STYLE เม.ย. 62 แม่และเด็ก.pdf
Company Profile.pdf
หมายเหตุ :
1) กรมฯ พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ โดยพิจารณาจากสินค้าที่นำมาจัดแสดง
2) กรมแจ้งผลการคัดเลือกและจัดส่งแบบฟอร์มการชำระเงิน (Pay-In-Slip) ให้ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกทางอีเมล์ โดยผู้สมัครจะต้อง Print ใบ Pay-in และนำไปชำระค่าเข้าร่วมโครงการบริษัทละ 5,000 บาท ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาภายในวันที่กำหนด หากพ้นกำหนดการชำระเงินที่ระบุ ถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการไม่ว่ากรณีใดๆ
3) ผู้สมัครต้องยอมรับผลการพิจารณาคัดเลือกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยไม่มีข้อโต้แย้งและถือเป็นการสิ้นสุด
4) กรณีผู้สมัครได้รับการคัดเลือกและชำระเงินเข้าร่วมโครงการแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมงานจะโดยกรณีใดก็ตาม กรมขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าใช้จ่ายโครงการสมทบโดยผู้สมัครยินยอมให้เงินที่ชำระมาแล้วสมทบเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฯ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงการพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม/กิจกรรมของกรมตามที่เห็นสมควรในโอกาสต่อไป
5) ผู้เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเงื่อนไขที่กรมและผู้จัดงานกำหนดอย่างเคร่งครัด

ย้อนกลับ