โครงการส่งเสริมการตลาดกลุ่มสินค้า OTOP เพื่อตลาด Niche Market ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนเมษายน 2562
17 เมษายน 2562 - 21 เมษายน 2562
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนที่เปิดรับ : 56 ราย
เพิ่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวต่างประเทศ ที่มาเยี่ยมชมงาน STYLE Bangkok 2016 และให้โอกาสทางการค้ากับผู้ประกอบการสินค้า OTOP ในเวทีงานระดับนานาชาติ
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
17 เมษายน 2562 - 21 เมษายน 2562
วันที่รับสมัคร :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
สถานที่จัดกิจกรรม :
Bangkok International Trade & Exhibition Centre
กลุ่มสินค้า :
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
56 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
5000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
เพิ่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวต่างประเทศ ที่มาเยี่ยมชมงาน STYLE Bangkok 2016 และให้โอกาสทางการค้ากับผู้ประกอบการสินค้า OTOP ในเวทีงานระดับนานาชาติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวเกสรา ชนะรบ
เบอร์โทรติดต่อ :
025078389
เอกสารประกอบกิจกรรม :
รายละเอียดกลุ่มสินค้า OTOP ในงาน STYLE เม.ย. 2562.pdf
หมายเหตุ :
1) กรมฯ พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ โดยพิจารณาจากสินค้าที่นำมาจัดแสดง
2) กรมแจ้งผลการคัดเลือกและจัดส่งแบบฟอร์มการชำระเงิน (Pay-In-Slip) ให้ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกทางอีเมล์ โดยผู้สมัครจะต้อง Print ใบ Pay-in และนำไปชำระค่าเข้าร่วมโครงการบริษัทละ 5,000 บาท ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาภายในวันที่กำหนด หากพ้นกำหนดการชำระเงินที่ระบุ ถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการไม่ว่ากรณีใดๆ
3) ผู้สมัครต้องยอมรับผลการพิจารณาคัดเลือกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยไม่มีข้อโต้แย้งและถือเป็นการสิ้นสุด
4) กรณีผู้สมัครได้รับการคัดเลือกและชำระเงินเข้าร่วมโครงการแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมงานจะโดยกรณีใดก็ตาม กรมขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าใช้จ่ายโครงการสมทบโดยผู้สมัครยินยอมให้เงินที่ชำระมาแล้วสมทบเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฯ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงการพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม/กิจกรรมของกรมตามที่เห็นสมควรในโอกาสต่อไป
5) ผู้เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเงื่อนไขที่กรมและผู้จัดงานกำหนดอย่างเคร่งครัด

ย้อนกลับ