โครงการส่งเสริมนักธุรกิจไทยแสวงหาโอกาสการค้า การลงทุน และดำเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก (ฮังการีและโปแลนด์) 2562
9 มิถุนายน 2562 - 16 มิถุนายน 2562
ประเภท : คณะผู้แทนการค้าไทยเยือนต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 15 ราย
1) นำคณะผู้ประกอบการไทยเดินทางไปเจรจาการค้า/การลงทุนเพื่อสร้างเครือข่ายทางการค้า/การลงทุนและขยายมูลค่าการส่งออกไทย
2) นำคณะผู้ประกอบการไทยเข้าพบหารือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าและต่อยอดธุรกิจของนักธุรกิจไทย
3) นำคณะผู้ประกอบการไทยพบหารือและเจรจาการค้ากับผู้นำเข้าสินค้าไทย และเยี่ยมชมสถานที่จำหน่ายสินค้าไทย การสำรวจศักยภาพของตลาด ได้แก่ ย่านเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญ ห้างสรรพสินค้าที่นำเข้าสินค้าไทย เยี่ยมชมท่าเรือขนส่งสินค้า และเข้าพบหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
9 มิถุนายน 2562 - 16 มิถุนายน 2562
วันที่รับสมัคร :
25 มีนาคม 2562 - 26 เมษายน 2562
สถานที่จัดกิจกรรม :
-
กลุ่มสินค้า :
1. Agricultural Products
2. Food
3. Service Trade
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
15 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
5000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
1) นำคณะผู้ประกอบการไทยเดินทางไปเจรจาการค้า/การลงทุนเพื่อสร้างเครือข่ายทางการค้า/การลงทุนและขยายมูลค่าการส่งออกไทย
2) นำคณะผู้ประกอบการไทยเข้าพบหารือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าและต่อยอดธุรกิจของนักธุรกิจไทย
3) นำคณะผู้ประกอบการไทยพบหารือและเจรจาการค้ากับผู้นำเข้าสินค้าไทย และเยี่ยมชมสถานที่จำหน่ายสินค้าไทย การสำรวจศักยภาพของตลาด ได้แก่ ย่านเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญ ห้างสรรพสินค้าที่นำเข้าสินค้าไทย เยี่ยมชมท่าเรือขนส่งสินค้า และเข้าพบหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นายชโลทร สินเพราะ
เบอร์โทรติดต่อ :
02-507-8188
เอกสารประกอบกิจกรรม :
1. ใบสมัครpl-hu.pdf
2. ร่างกำหนดการ PL HU 2019 ver 2nd City 26 Feb 2019 @13.55hrs.pdf
หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมนักธุรกิจไทยแสดงหาโอกาสการค้า (โปแลนด์และฮังการี).pdf
หมายเหตุ :
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนการค้าในประเทศไทย และไม่มีประวัติเสียหายในการประกอบธุรกิจ
2) เป็นสมาชิกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ/สมาชิกของหน่วยงาน/สมาคมการค้าต่างๆ
3) เป็นผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทย

กรมฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ดังนี้
1) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเช่าพื้นที่เจรจา ค่าประสานงานการนัดหมาย ค่าพาหนะในประเทศฮังการีและโปแลนด์ ค่าจ้างล่าม
2) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าขนส่งตัวอย่างสินค้า ค่าภาษีทุกประเภท (ถ้ามี) ค่าโรงแรม และค่าอาหารซึ่งผู้เดินทางต้องรับผิดชอบเอง

เอกสารประกอบการสมัคร
1) ใบสมัครฉบับจริง และ Company Profile
2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
3) แคตตาล็อก โบร์ชัวร์ หรือรูปภาพสินค้า/บริการ (จำนวน 1 ชุด)
ย้อนกลับ