เรื่อง “เทคนิคการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สู่ความสำเร็จ” ครั้งที่ 6/2562
20 มิถุนายน 2562 - 21 มิถุนายน 2562
ประเภท : ฝึกอบรม
จำนวนที่เปิดรับ : 80 ราย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเรียนรู้การเป็นนักเจรจาอย่างมืออาชีพ
2.2 ได้เรียนรู้จุดแข็งและจุดอ่อนในการเจรจาของตนเอง
2.3 สามารถนำประสบการณ์จากการที่ได้เรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติไปพัฒนาใช้ในการเจรจา ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถพัฒนาแนวทางการเจรจาที่เป็นของตนเอง
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
20 มิถุนายน 2562 - 21 มิถุนายน 2562
วันที่รับสมัคร :
30 เมษายน 2562 - 19 เมษายน 2562
สถานที่จัดกิจกรรม :
-
กลุ่มสินค้า :
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
80 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
1000.00
รายละเอียดกิจกรรม :
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเรียนรู้การเป็นนักเจรจาอย่างมืออาชีพ
2.2 ได้เรียนรู้จุดแข็งและจุดอ่อนในการเจรจาของตนเอง
2.3 สามารถนำประสบการณ์จากการที่ได้เรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติไปพัฒนาใช้ในการเจรจา ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถพัฒนาแนวทางการเจรจาที่เป็นของตนเอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวปริศนา ชัยนวล
2. นางสาวกรรณิการ์ ธีรสานต์
3. นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
4. นางสาวปริศนา ชัยนวล
5. นางสาวกรรณิการ์ ธีรสานต์
6. นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
เบอร์โทรติดต่อ :
025078146,8141,8158 เบอร์สายด่วน 1169
เอกสารประกอบกิจกรรม :
กำหนดการ เทคนิคเจรจา (20-21 มิ.ย. 62).pdf
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ