กิจกรรมนิทรรศการ T-STYLE ในรูปแบบร้านคาเฟ่ I+D Style Café ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok October 2019
17 ตุลาคม 2562 - 21 ตุลาคม 2562
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนที่เปิดรับ : 20 ราย
การจัดนิทรรศการ T - Style หรือ THAI STYLE บอกเล่าเรื่องราวสะท้อนความเป็นไทยแบบร่วมสมัยผ่านนิทรรศการ โดยนำเสนอผลงานที่มีการออกแบบดี มีการนำประวัติศาสตร์ ประเพณี ศิลปหัตถกรรม และวัฒนธรรม สะท้อนผ่านผลงานการออกแบบ ที่มีเอกลักษณ์ ร่วมสมัย สะท้อนความเป็น T-Style หรือ THAI STYLE ในระดับสากล ซึ่งอาจเป็นสินค้ามีนวัตกรรมหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยก็ได้
กิจกรรม ส่วน I + D Select Store เป็นส่วนส่งเสริมด้านการตลาด มีการจัดจำหน่ายและประชาสัมพันธ์สินค้าที่มีความเป็น T - Style หรือ THAI STYLE อย่างชัดเจน มีการออกแบบดี มีการนำประวัติศาสตร์ ประเพณี ศิลปหัตถกรรม และวัฒนธรรมสะท้อนผ่านผลงานการออกแบบ ที่มีเอกลักษณ์ร่วมสมัย สะท้อนความเป็น
T-Style หรือ THAI STYLE ในระดับสากล ซึ่งอาจเป็นสินค้ามีนวัตกรรมหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยก็ได้ โดยจะมีการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมอย่างน้อย 15 ราย และจะมีเจ้าหน้าที่การตลาดซึ่งกรมจะจ้างมาเป็นผู้บริหารจัดการในการประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าพร้อมทั้งรับคำสั่งซื้อต่อไป
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
17 ตุลาคม 2562 - 21 ตุลาคม 2562
วันที่รับสมัคร :
18 กันยายน 2562 - 25 กันยายน 2562
สถานที่จัดกิจกรรม :
Bangkok International Trade & Exhibition Centre
กลุ่มสินค้า :
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
20 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
2000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
การจัดนิทรรศการ T - Style หรือ THAI STYLE บอกเล่าเรื่องราวสะท้อนความเป็นไทยแบบร่วมสมัยผ่านนิทรรศการ โดยนำเสนอผลงานที่มีการออกแบบดี มีการนำประวัติศาสตร์ ประเพณี ศิลปหัตถกรรม และวัฒนธรรม สะท้อนผ่านผลงานการออกแบบ ที่มีเอกลักษณ์ ร่วมสมัย สะท้อนความเป็น T-Style หรือ THAI STYLE ในระดับสากล ซึ่งอาจเป็นสินค้ามีนวัตกรรมหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยก็ได้
กิจกรรม ส่วน I + D Select Store เป็นส่วนส่งเสริมด้านการตลาด มีการจัดจำหน่ายและประชาสัมพันธ์สินค้าที่มีความเป็น T - Style หรือ THAI STYLE อย่างชัดเจน มีการออกแบบดี มีการนำประวัติศาสตร์ ประเพณี ศิลปหัตถกรรม และวัฒนธรรมสะท้อนผ่านผลงานการออกแบบ ที่มีเอกลักษณ์ร่วมสมัย สะท้อนความเป็น
T-Style หรือ THAI STYLE ในระดับสากล ซึ่งอาจเป็นสินค้ามีนวัตกรรมหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยก็ได้ โดยจะมีการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมอย่างน้อย 15 ราย และจะมีเจ้าหน้าที่การตลาดซึ่งกรมจะจ้างมาเป็นผู้บริหารจัดการในการประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าพร้อมทั้งรับคำสั่งซื้อต่อไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวเพลินพิศ นิตรมร
2. นางสาวศรัญญา วระกฎ
เบอร์โทรติดต่อ :
เอกสารประกอบกิจกรรม :
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ