โครงการ “พัฒนาและส่งเสริมสินค้าความงามและเครื่องใช้ในโรงแรมสู่ตลาดญี่ปุ่น” Thai Cosmetics and Hotel amenity supplies in Osaka : Thai Cosmenity
2 มีนาคม 2563 - 30 กันยายน 2563
ประเภท : คณะผู้แทนการค้าไทยเยือนต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 15 ราย
ช่วงที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
- ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม
- การประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นนำเสนอ
ข้อมูลแนวโน้มตลาดในประเทศญี่ปุ่น และแนวทางการพัฒนาสินค้า พร้อมให้
คำปรึกษาด้านการพัฒนาสินค้าเป็นรายบริษัท
ช่วงที่ 2 เดือนมิถุนายน 2563
- ดำเนินการพัฒนาสินค้าต่อเนื่องจาก ช่วงที่ 1 และให้คำแนะนำเพิ่มเติม
เป็นรายบริษัท
ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2563
- เดินทางไปเจรจาการค้ากับผู้นำเข้า ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
2 มีนาคม 2563 - 30 กันยายน 2563
วันที่รับสมัคร :
4 กุมภาพันธ์ 2563 - 12 พฤษภาคม 2563
สถานที่จัดกิจกรรม :
-
กลุ่มสินค้า :
1. Cosmetics/Toiletries/Medical Supplies/Optical Goods
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
15 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
10000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
ช่วงที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
- ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม
- การประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นนำเสนอ
ข้อมูลแนวโน้มตลาดในประเทศญี่ปุ่น และแนวทางการพัฒนาสินค้า พร้อมให้
คำปรึกษาด้านการพัฒนาสินค้าเป็นรายบริษัท
ช่วงที่ 2 เดือนมิถุนายน 2563
- ดำเนินการพัฒนาสินค้าต่อเนื่องจาก ช่วงที่ 1 และให้คำแนะนำเพิ่มเติม
เป็นรายบริษัท
ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2563
- เดินทางไปเจรจาการค้ากับผู้นำเข้า ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวนิวิมาน์ ชลาภักดี
2. นายอภิชัย ไขระวิ
เบอร์โทรติดต่อ :
02 507 8441
เอกสารประกอบกิจกรรม :
หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการญี่ปุ่น.pdf
หมายเหตุ :
เงื่อนไขการรับสมัคร 1) กรณีที่มีผู้สมัครเกิน 15 ราย กรมฯ ขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ที่มีคุณสมบัติครบ และได้ยื่นเอกสารใบสมัครและหลักฐาน
การชำระเงินครบถ้วนก่อน
2) กรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการฯ แล้วไม่สามารถเข้า
โครงการฯ ได้จะโดยเหตุใดก็ตาม ผู้สมัครยินยอมให้เงินที่ชำระมาแล้ว
สมทบเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฯ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น รวมถึง
การพิจารณาตัดสิทธิ์ การเข้าร่วมงาน/กิจกรรมของกรมฯ ตามที่เห็นสมควร
ในโอกาสต่อไป
3) ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามกำหนดการของคณะผู้แทนการค้าไปเจรจาการค้าที่
ประเทศญี่ปุ่น หากบริษัทฯมีนัดหมายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากกำหนด
การของคณะฯ บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเอง
โทรสาร : 02 547 4250-1
E-mail : stl1.ditp@gmail.com WebSite : www.ditp.go.th

*หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบ หรือ เข้าระบบไม่ได้ เนื่องจากลืม Username/Password / อัปโหลดเอกสารไม่ได้
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ดูและระบบที่ หมายเลข Call Center 1169 หรือ 02-507-8175 : คุณรุ่งรัตน์*

ย้อนกลับ