โครงการส่งเสริมแฟชั่นแบรนด์ไทยเจาะตลาดญี่ปุ่น ( ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดในรูปแบบ Selected Shop ของผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่นแบรนด์ไทย)
8 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนที่เปิดรับ : 10 ราย
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมให้คำแนะนำ (Coaching) โดยผู้ซื้อญี่ปุ่น (Top Buyer) ผู้ดำเนินโครงการฯ จากประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาประเทศไทย 2 ครั้ง
• ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน 2563
วันแรก – วันที่สอง : คัดเลือกสินค้าจากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ให้ได้จำนวน 5 – 10 แบรนด์
วันที่สาม : ให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมรายบริษัท ๆ ละ 30 นาที อาทิ สินค้าที่ญี่ปุ่นมีความสนใจและต้องการซื้อ การผลิตสินค้าให้มีความหลากหลาย การตั้งราคา เงื่อนไขต่างๆ วิธีการเจรจาการค้ากับผู้ซื้อญี่ปุ่น เอกสารที่จำเป็นในการเจรจา ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์
• ครั้งที่ 2 ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 - เพื่อให้คำแนะนำ พร้อมตรวจสอบความพร้อมของ แบรนด์ตรวจสอบสินค้าตัวอย่าง และเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการเจรจาการค้ากับผู้ซื้อญี่ปุ่น - ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเตรียมจัดส่งสินค้าตัวอย่าง เพื่อไปจัดกิจกรรม ณ กรุงโตเกียว ประมาณเดือนมิถุนายน 2563

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2563
นำสินค้าที่ได้รับการคัดเลือกไปจัดแสดงในโชว์รูม PR01 PRESSROOM สาขาฮาราจุกุ เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อประชาสัมพันธ์แฟชั่นแบรนด์ไทย โดยเชิญผู้ซื้อ สไตลิสท์ สื่อ KOL ผู้มีอิทธิพล ในวงการแฟชั่นญี่ปุ่น และผู้ที่อยู่ในวงการแฟชั่น ที่สนใจนำไปใส่ออกรายการโทรทัศน์ โฆษณา ถ่ายลงนิตยสาร เปิดตัวสินค้า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แฟชั่นแบรนด์ไทย รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อชั้นนำของญี่ปุ่น เช่น ELLE Girl ,NYLON Japan online, Ginza Online เป็นต้น

กิจกรรมที่ 3 ด้านการตลาด เดือนมิถุนายน - กันยายน 2563
1) นำสินค้าไปจัดแสดงในงานแสดงสินค้า Rooms41 จัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน 2563 เป็นงานแสดงสินค้าแนวดีไซน์ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าแบรนด์ไทยในร้านค้าญี่ปุ่น เช่น ร้าน Selected Shop โดยเชิญนักธุรกิจเป้าหมายเข้าชมงาน
2) จำหน่ายสินค้าแฟชั่นแบรนด์ไทยผ่านช่องทาง E- Commerce เว็บไซต์ zozo.jp/shop ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าแฟชั่นที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น มียอดซื้อขายระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 มูลค่า 79,237 ล้านเยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีร้านค้าในเว็บไซต์กว่า 1,300 ร้าน
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
8 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563
วันที่รับสมัคร :
21 กุมภาพันธ์ 2563 - 10 เมษายน 2563
สถานที่จัดกิจกรรม :
เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
กลุ่มสินค้า :
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
10 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
10000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมให้คำแนะนำ (Coaching) โดยผู้ซื้อญี่ปุ่น (Top Buyer) ผู้ดำเนินโครงการฯ จากประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาประเทศไทย 2 ครั้ง
• ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน 2563
วันแรก – วันที่สอง : คัดเลือกสินค้าจากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ให้ได้จำนวน 5 – 10 แบรนด์
วันที่สาม : ให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมรายบริษัท ๆ ละ 30 นาที อาทิ สินค้าที่ญี่ปุ่นมีความสนใจและต้องการซื้อ การผลิตสินค้าให้มีความหลากหลาย การตั้งราคา เงื่อนไขต่างๆ วิธีการเจรจาการค้ากับผู้ซื้อญี่ปุ่น เอกสารที่จำเป็นในการเจรจา ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์
• ครั้งที่ 2 ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 - เพื่อให้คำแนะนำ พร้อมตรวจสอบความพร้อมของ แบรนด์ตรวจสอบสินค้าตัวอย่าง และเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการเจรจาการค้ากับผู้ซื้อญี่ปุ่น - ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเตรียมจัดส่งสินค้าตัวอย่าง เพื่อไปจัดกิจกรรม ณ กรุงโตเกียว ประมาณเดือนมิถุนายน 2563

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2563
นำสินค้าที่ได้รับการคัดเลือกไปจัดแสดงในโชว์รูม PR01 PRESSROOM สาขาฮาราจุกุ เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อประชาสัมพันธ์แฟชั่นแบรนด์ไทย โดยเชิญผู้ซื้อ สไตลิสท์ สื่อ KOL ผู้มีอิทธิพล ในวงการแฟชั่นญี่ปุ่น และผู้ที่อยู่ในวงการแฟชั่น ที่สนใจนำไปใส่ออกรายการโทรทัศน์ โฆษณา ถ่ายลงนิตยสาร เปิดตัวสินค้า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แฟชั่นแบรนด์ไทย รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อชั้นนำของญี่ปุ่น เช่น ELLE Girl ,NYLON Japan online, Ginza Online เป็นต้น

กิจกรรมที่ 3 ด้านการตลาด เดือนมิถุนายน - กันยายน 2563
1) นำสินค้าไปจัดแสดงในงานแสดงสินค้า Rooms41 จัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน 2563 เป็นงานแสดงสินค้าแนวดีไซน์ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าแบรนด์ไทยในร้านค้าญี่ปุ่น เช่น ร้าน Selected Shop โดยเชิญนักธุรกิจเป้าหมายเข้าชมงาน
2) จำหน่ายสินค้าแฟชั่นแบรนด์ไทยผ่านช่องทาง E- Commerce เว็บไซต์ zozo.jp/shop ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าแฟชั่นที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น มียอดซื้อขายระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 มูลค่า 79,237 ล้านเยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีร้านค้าในเว็บไซต์กว่า 1,300 ร้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวนันท์นภัส งามแม้น
2. นางสาวพัชรินทร์ เวชพฤกษ์พิทักษ์
เบอร์โทรติดต่อ :
เอกสารประกอบกิจกรรม :
รายละเอียดโครงการ selected shop 2020.pdf
ใบสมัคร selected shop 2020.pdf
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ