งานแสดงสินค้า GULFOOD 2021
21 กุมภาพันธ์ 2564 - 25 กุมภาพันธ์ 2564
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 132 ราย
เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง
**ไม่รวมสินค้าอาหารทะเลทุกชนิด**
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
21 กุมภาพันธ์ 2564 - 25 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่รับสมัคร :
11 พฤศจิกายน 2563 - 23 พฤศจิกายน 2563
สถานที่จัดกิจกรรม :
Dubai World Trade Centre (DWTC), DUBAI, United Arab Emirates
กลุ่มสินค้า :
1. อาหารและเครื่องดื่ม
2. ข้าวและธัญพืช
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
132 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
รายละเอียดกิจกรรม :
เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง
**ไม่รวมสินค้าอาหารทะเลทุกชนิด**
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวอาภาภรณ์ อมรรัตน์
2. นางสาวฐิติภรณ์ ฐิตวิริยาภรณ์
เบอร์โทรติดต่อ :
0 2507 8357, 0 2507 8306
เอกสารประกอบกิจกรรม :
จดหมายเชิญสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Gulfood 2021.pdf
ข้อมูลงานแสดงสินค้า Gulfood 2021.pdf
Application Form.pdf
Company profile.pdf
ตัวอย่างงบแยกรายได้ส่งออก (Export Certificate).pdf
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือก.pdf
คู่มือลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมงาน.pdf
คู่มือการชำระเงิน.pdf
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการออกหนังสือ (Analysis & Health Certificate) จากกรมควบคุมโรค.pdf
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการออกหนังสือ (Analysis & Health Certificate) จากกรมประมง.pdf
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการออกหนังสือ (Analysis & Health Certificate) จากกรมปศุสัตว์.pdf
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการออกหนังสือ (Analysis & Health Certificate) จากกรมวิชาการเกษตร.pdf
หนังสือนำวีซ่า Gulfood 2021.pdf
Booth Dimention-บีบอัด.pdf
วาระการประชุมเตรียมความพร้อม 2021.pdf
คู่มือผู้เข้าร่วมงาน.pdf
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19.pdf
การลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองเพื่อเดินทางเข้าราชอาราจักร (ผ่านด่านทาอากาศยาน) สำหรับผู้มีสัญชาติไทย
แบบฟอร์มจ้างล่าม.pdf
NEW [Proposal]Thailand pavilion@Gulfood 2021-บีบอัด.pdf
แบบฟอร์มแจ้งเจ้าหน้าที่เดินทาง.pdf
หมายเลขคูหา Update.pdf
หมายเหตุ :
***เอกสารที่อัพโหลดต้องเป็นไฟล์สกุล PDF เท่านั้น***
ย้อนกลับ