งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ ปี 2564 (Exhibitors Only)
25 สิงหาคม 2564 - 27 สิงหาคม 2564
ประเภท : งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 200 ราย
การจัดงานแสดงสินค้า TILOG - LOGISTIX ซึ่งเป็นงานระดับภูมิภาคอาเซียน และเพื่อแสดงศักยภาพของโลจิสติกส์ไทยในการเป็นศูนย์กลางของโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน และการพัฒนา ส่งเสริม และเชื่อมโยงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ของไทย ภูมิภาคอาเซียน และต่างประเทศ รวมถึงเป็นเวทีเผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้ และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม(Exhibitors/Visitors) ทั้งจากไทยและต่างประเทศ
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
25 สิงหาคม 2564 - 27 สิงหาคม 2564
วันที่รับสมัคร :
1 กุมภาพันธ์ 2564 - 26 เมษายน 2564
สถานที่จัดกิจกรรม :
Bangkok International Trade & Exhibition Centre, BANGKOK, THAILAND
กลุ่มสินค้า :
1. LOGISTICS SYSTEMS & EQUIPMENTS
2. LOGISTICS SERVICES PROVIDERS
3. OTHERS
4. INTERNATIONAL
5. VEHICLES
6. FACILITIES
7. MATERIAL HANDLING
8. WAREHOUSE & LOADING
9. LOGISTICS IT & E-LOGISTICS
10. PACKING
11. TRANSPORTATION & LOGISTICS SERVICE PROVIDERS
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
300 คูหา
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
การจัดงานแสดงสินค้า TILOG - LOGISTIX ซึ่งเป็นงานระดับภูมิภาคอาเซียน และเพื่อแสดงศักยภาพของโลจิสติกส์ไทยในการเป็นศูนย์กลางของโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน และการพัฒนา ส่งเสริม และเชื่อมโยงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ของไทย ภูมิภาคอาเซียน และต่างประเทศ รวมถึงเป็นเวทีเผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้ และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม(Exhibitors/Visitors) ทั้งจากไทยและต่างประเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นายประวีณ ครุเวชรัตน์
2. นางสาวจุฑามาศ ตันธนะวัฒน์
3. นางสาวพิชญาภัคฎ์ ศรีใส
4. นางสาวรวิภา อากาศโชติ
เบอร์โทรติดต่อ :
02-507-8437, 8450, 8419
เอกสารประกอบกิจกรรม :
ใบสมัคร TILOG-LOGISTIX 2021-2.pdf
LGX21 Directory Newsletter (DITP) 20210302.pdf
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ