โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับสู่ตลาดจีน
1 มิถุนายน 2564 - 30 กันยายน 2564
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนที่เปิดรับ : 20 ราย
1) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ประกอบด้วย
1.1) จัดสัมมนาเกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางอัญมณีและเครื่องประดับในตลาดจีน ด้านการใช้วัตถุดิบและด้านการออกแบบ และด้านการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย จำนวน 3 ครั้ง
1.2) กิจกรรมการให้คำปรึกษาเชิงลึกรายบริษัท จำนวน 5 ครั้ง ต่อบริษัท ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ถ. รัชดาฯ โดยมีการนัดหมายเวลาล่วงหน้าเป็นรายบริษัท เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยมีความพร้อมในการเจรจาการค้ากับผู้ซื้อจีน รวมทั้งการจัดส่งผลงานของผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาไปยังนครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2) จัดกิจกรรมแสดงผลงานของผู้ประกอบการที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้
2.1) จัดแสดงผลงานและการเจรจาธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ (Online Business Matching) โดยนำผลงานที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการฯ ไปจัดแสดงในงานแสดงสินค้าหรือพื้นที่โชว์รูมในห้างสรรพสินค้า ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมจัดทำการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ซื้อจีนเข้าชมผลงานและเจรจาการค้าทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์
2.2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบ Live Streaming โดยเชิญนักออกแบบและ KOL ที่มีชื่อเสียงเป็นผู้ดำเนินการจำหน่ายสินค้าต้นแบบของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ
บนแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงของจีน
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
1 มิถุนายน 2564 - 30 กันยายน 2564
วันที่รับสมัคร :
8 มิถุนายน 2564 - 10 กรกฎาคม 2564
สถานที่จัดกิจกรรม :
ห้องประชุมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดา, กรุงเทพมหานคร, THAILAND
กลุ่มสินค้า :
1. Watch / Clock / Gems and Jewelry
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
20 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
1) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ประกอบด้วย
1.1) จัดสัมมนาเกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางอัญมณีและเครื่องประดับในตลาดจีน ด้านการใช้วัตถุดิบและด้านการออกแบบ และด้านการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย จำนวน 3 ครั้ง
1.2) กิจกรรมการให้คำปรึกษาเชิงลึกรายบริษัท จำนวน 5 ครั้ง ต่อบริษัท ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ถ. รัชดาฯ โดยมีการนัดหมายเวลาล่วงหน้าเป็นรายบริษัท เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยมีความพร้อมในการเจรจาการค้ากับผู้ซื้อจีน รวมทั้งการจัดส่งผลงานของผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาไปยังนครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2) จัดกิจกรรมแสดงผลงานของผู้ประกอบการที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้
2.1) จัดแสดงผลงานและการเจรจาธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ (Online Business Matching) โดยนำผลงานที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการฯ ไปจัดแสดงในงานแสดงสินค้าหรือพื้นที่โชว์รูมในห้างสรรพสินค้า ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมจัดทำการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ซื้อจีนเข้าชมผลงานและเจรจาการค้าทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์
2.2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบ Live Streaming โดยเชิญนักออกแบบและ KOL ที่มีชื่อเสียงเป็นผู้ดำเนินการจำหน่ายสินค้าต้นแบบของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ
บนแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงของจีน
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาววิภาวี มุ่งการดี
2. นางสาวพรทอง ศิริสวัสดิ์
เบอร์โทรติดต่อ :
02 507 8368 / 8367
เอกสารประกอบกิจกรรม :
รายละเอียคโครงการอัญมณีและเครื่องประดับ.pdf
ใบสมัคร โครงการจีน-FINAL.pdf
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ