โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ : Smart Exporter” รุ่นที่ 17
25 เมษายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562
ประเภท : ฝึกอบรม
จำนวนเปิดรับ : 50 ราย
เนื้อหาของหลักสูตรจะครอบคลุมองค์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการด้านการส่งออกที่สำคัญอย่างครบวงจร เพื่อนำไปสู่การปรับกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้การฝึกอบรมจะประกอบไปด้วยภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การให้คำปรึกษาเชิงลึก และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าสากล
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดอบรม/สัมมนา :
25 เมษายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562
วันที่รับสมัคร :
13 มีนาคม 2562 - 22 เมษายน 2562
จำนวนที่เปิดรับสมัคร :
50
สถานที่จัดกิจกรรม :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
แผนที่ :
รายละเอียดกิจกรรม :
เนื้อหาของหลักสูตรจะครอบคลุมองค์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการด้านการส่งออกที่สำคัญอย่างครบวงจร เพื่อนำไปสู่การปรับกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้การฝึกอบรมจะประกอบไปด้วยภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การให้คำปรึกษาเชิงลึก และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าสากล
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา :
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา : การพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศ
ชื่อโครงการ หรือชื่อวิชา : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ : Smart Exporter” รุ่นที่ 17
คำบรรยายภาพรวมวิชา : - เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มธุรกิจ Startup กลุ่มทายาทธุรกิจ และผู้ประกอบการส่งออกรายใหม่ ให้เป็นนักการค้าอย่างมืออาชีพในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
- เพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการในการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ
- เพื่อสร้างแนวคิดในการริเริ่มสร้างสรรค์และต่อยอดธุรกิจขยายตลาดการส่งออก
- เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าสากลได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

รายละเอียดวิชา : เนื้อหาของหลักสูตรจะครอบคลุมองค์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการด้านการส่งออกที่สำคัญอย่างครบวงจร เพื่อนำไปสู่การปรับกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้การฝึกอบรมจะประกอบไปด้วยภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การให้คำปรึกษาเชิงลึก และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าสากล
อาจารย์/วิทยากร :
1. คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์
2. คุณบรรณ ภุชงค์เจริญ
3. คุณประเสริฐ ธวัชโชคทวี

ห้องอบรมและเวลาจัดอบรม/สัมมนา :
1. 25/04/2019 เวลา 09:00 น. ถึง 28/06/2019 เวลา 17:00 น. ห้อง : ห้องสัมมนา 1-2
สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวนิรมล ปรางค์ทอง
2. นางสาวอุบลวรรณ บุญงามอนงค์
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร :
ท่านละ 25,000.00 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวนิรมล ปรางค์ทอง
2. นางสาวอุบลวรรณ บุญงามอนงค์
เบอร์โทรติดต่อ :
02 507 8131
เอกสารประกอบกิจกรรม :
กำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ smart 17.pdf
ย้อนกลับ