เรื่อง "การคำนวณต้นทุน และการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก" ครั้งที่ 1
28 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562
ประเภท : ฝึกอบรม
จำนวนเปิดรับ : 80 ราย
*** กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการไทยที่จะก้าวสู่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ นักธุรกิจ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่สนใจจะก้าวสู่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 80 ราย

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ทราบแนวความคิด หลักการ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุน การกำหนดราคาสินค้า และเทคนิคการเสนอราคาเพื่อการส่งออกให้สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดอบรม/สัมมนา :
28 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562
วันที่รับสมัคร :
9 ตุลาคม 2562 - 20 พฤศจิกายน 2562
จำนวนที่เปิดรับสมัคร :
80
สถานที่จัดกิจกรรม :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
แผนที่ :
รายละเอียดกิจกรรม :
*** กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการไทยที่จะก้าวสู่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ นักธุรกิจ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่สนใจจะก้าวสู่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 80 ราย

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ทราบแนวความคิด หลักการ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุน การกำหนดราคาสินค้า และเทคนิคการเสนอราคาเพื่อการส่งออกให้สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา :
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา : พื้นฐานการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
ชื่อโครงการ หรือชื่อวิชา : การคำนวณต้นทุนและการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก ครั้งที่ 1
คำบรรยายภาพรวมวิชา : *** กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการไทยที่จะก้าวสู่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ นักธุรกิจ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่สนใจจะก้าวสู่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 80 ราย

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหญ่ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “การคำนวณต้นทุน และการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก” เพื่อให้นักธุรกิจ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ได้รับความรู้เรื่องการคำนวณต้นทุน การตั้งราคาสินค้าส่งออกในระดับพื้นฐาน พร้อมเทคนิคการตั้งราคา และเสนอราคาเพื่อการค้าระหว่างประเทศ ให้สามารถนำหลักการความรู้ในเรื่องนี้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจส่งออกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เสริมสร้างการแข่งขันทางการค้า และเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ส่งออกไทยในการนำสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น

รายละเอียดวิชา : *** กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการไทยที่จะก้าวสู่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ นักธุรกิจ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่สนใจจะก้าวสู่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 80 ราย

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ทราบแนวความคิด หลักการ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุน การกำหนดราคาสินค้า และเทคนิคการเสนอราคาเพื่อการส่งออกให้สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์/วิทยากร :
1. นายพรชัย พัวพัฒนขจร
ห้องอบรมและเวลาจัดอบรม/สัมมนา :
1. 28/11/2019 เวลา 08:30 น. ถึง 29/11/2019 เวลา 16:30 น. ห้อง : ห้องประชุม 1 -2
สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร :
ท่านละ 1,000.00 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
เบอร์โทรติดต่อ :
02-046-6688,025078146,095-473-9791,085-222-3000
เอกสารประกอบกิจกรรม :
กำหนดการ ครั้งที่ 1 (คำนวณต้นทุนฯ ).pdf
ย้อนกลับ