เรื่อง "การคำนวณต้นทุน และการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก" ครั้งที่ 2
13 มกราคม 2563 - 14 มกราคม 2563
ประเภท : ฝึกอบรม
จำนวนเปิดรับ : 80 ราย
*** กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการไทยที่จะก้าวสู่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ นักธุรกิจ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่สนใจจะก้าวสู่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 80 ราย

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ทราบแนวความคิด หลักการ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุน การกำหนดราคาสินค้า และเทคนิคการเสนอราคาเพื่อการส่งออกให้สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดอบรม/สัมมนา :
13 มกราคม 2563 - 14 มกราคม 2563
วันที่รับสมัคร :
6 พฤศจิกายน 2562 - 4 ธันวาคม 2562
จำนวนที่เปิดรับสมัคร :
80
สถานที่จัดกิจกรรม :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
แผนที่ :
รายละเอียดกิจกรรม :
*** กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการไทยที่จะก้าวสู่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ นักธุรกิจ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่สนใจจะก้าวสู่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 80 ราย

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ทราบแนวความคิด หลักการ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุน การกำหนดราคาสินค้า และเทคนิคการเสนอราคาเพื่อการส่งออกให้สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา :
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา : พื้นฐานการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
ชื่อโครงการ หรือชื่อวิชา : การคำนวณต้นทุนการและการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก ครั้งที่ 2
คำบรรยายภาพรวมวิชา : เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ทราบแนวความคิด หลักการ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุน การกำหนดราคาสินค้า และเทคนิคการเสนอราคาเพื่อการส่งออกให้สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดวิชา : - ข้อแตกต่างระหว่าง ต้นทุนการขายส่งออกและต้นทุนการขายในประเทศ
- โครงสร้างต้นทุนเพื่อการขายสินค้าระหว่างประเทศ
- Workshop และวิเคราะห์ ต้นทุน จัดสรร ค่าใช้จ่าย แบบแยกประเภท
- กลยุทธ์ในการบริการต้นทุน เพื่อการส่งออก
- บริหารงบกำไรขาดทุน บริษัทส่งออก
- การบริหารอัตราแลกเปลี่ยน
- การคำนวน ค่าใช้จ่าย Logistic
- กลยุทธ์ 360 องศาในการตั้งราคาขายเพื่อตลาดต่างประเทศ
- ทฤษฎี ทางลัด ในการคิดต้นทุน และ เสนอราคาขาย อย่างรวดเร็ว
- วิเคราะห์ และ บริหาร กำไรของ ช่องทางการตลาด ล่าง, บน และ ออนไลน์
- เทคนิค การเสนอราคาขาย เพื่อการส่งออกระหว่างประเทศอย่างมีไสตล์
- ฝีกปฏิบัติการตั้งราคา และการเสนอราคา ยุคใหม่
- แก้ไขปัญหา แบบ clinic ด้านราคาขายของผู้เข้าอบรม

อาจารย์/วิทยากร :
1. นายพรชัย พัวพัฒนขจร
ห้องอบรมและเวลาจัดอบรม/สัมมนา :
1. 13/01/2020 เวลา 08:30 น. ถึง 14/01/2020 เวลา 16:30 น. ห้อง : ห้องสัมมนา 1-2
สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร :
ท่านละ 1,000.00 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
เบอร์โทรติดต่อ :
02-046-6688,025078146,095-473-9791,085-222-3000
เอกสารประกอบกิจกรรม :
กำหนดการ ครั้งที่ 2(คำนวณต้นทุนฯ 13-14 มค.63 ).pdf
ย้อนกลับ