งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2564
10 มีนาคม 2564 - 14 มีนาคม 2564
ประเภท : งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 1000 ราย
งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ซึ่งเป็นการรวมการจัดงานแสดงสินค้า 3 งาน ได้แก่ งานแสดงสินค้า BIFF&BIL งานแสดงสินค้า BIG+BIH และงานแสดงสินค้า TIFF เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้ซื้อและรูปแบบการดำเนินธุรกิจไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน และเป็นเวทีในการเจรจาการค้าระหว่างผู้ผลิต/ ผู้ส่งออกสินค้าและบริการของไทยกับผู้ซื้อ สร้างโอกาสในการขยายตลาดการส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทย และเพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์ในภูมิภาคอาเซียน
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง : 10 มีนาคม 2564 - 14 มีนาคม 2564

วันที่รับสมัคร : 29 กันยายน 2563 - 30 ธันวาคม 2563

สถานที่จัดกิจกรรม : Bangkok International Trade & Exhibition Centre, BANGKOK, THAILAND

กลุ่มสินค้า : 1. FASHION & LEATHER
2. DESIGN HALL
3. FURNITURE
4. GIFTS
5. HOUSEWARE
6. INTERNATIONAL
7. CLMV

จำนวนคูหา : 2100 คูหา

ราคาเริ่มต้น :

รายละเอียดกิจกรรม : งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ซึ่งเป็นการรวมการจัดงานแสดงสินค้า 3 งาน ได้แก่ งานแสดงสินค้า BIFF&BIL งานแสดงสินค้า BIG+BIH และงานแสดงสินค้า TIFF เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้ซื้อและรูปแบบการดำเนินธุรกิจไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน และเป็นเวทีในการเจรจาการค้าระหว่างผู้ผลิต/ ผู้ส่งออกสินค้าและบริการของไทยกับผู้ซื้อ สร้างโอกาสในการขยายตลาดการส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทย และเพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์ในภูมิภาคอาเซียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์

ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ : 1. นายชัพพล โรจนเสน
2. นางสาวศิรินันท์ วัฒนวิทย์
3. นายชนา นงเยาว์
4. นางสาวนิรุสมี ปูเตะ
5. นางสาวบุณยาพร นาคงาม
6. นางสาวสิริพักตร์ โมงขุนทด
7. นายทศพร แซ่ยุ้ง
8. นางสาวกชพร รัตนสุวรรณ

เบอร์โทรติดต่อ : 0 2507 8364 , 0 2507 8361 , 2507 8401 , 0 2507 836

เอกสารประกอบกิจกรรม :

หมายเหตุ :

ย้อนกลับ