โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) : ตลาดแอฟริกา (ให้คำปรึกษา)
แชร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปิดรับสมัครแล้ว
เสวนา
ออนไลน์ Online
ออนไลน์
ไทย
20 ก.ค. 2566 - 20 ก.ค. 2566
11 ก.ค. 2566 - 18 ก.ค. 2566
45 ราย
กิจกรรม : Online Export Clinic ตลาดแอฟริกา
กิจกรรมการให้คำปรึกษาออนไลน์ (Online Export Clinic) วิทยากรโดย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ ภูมิภาคตลาดเป้าหมายใหม่ ซึ่งกำหนดเวลาในการให้คำปรึกษารายละ 20 นาที จัดกิจกรรมผ่านระบบ Video Conference
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดฝึกอบรม/สัมมนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปรับตัวและพัฒนาองค์ความรู้แนวใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้องการเข้าสู่ตลาดการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดจัดเสวนาโครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) : ตลาดส่งออกใหม่ (แอฟริกา)เพื่อให้คำปรึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการในการทำตลาดส่งออก
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ออนไลน์ ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
คุณผอ.สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ตลาดตะวันออกกลางและแอฟริกา)
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
นางสาวกรรณิการ์ ธีรสานต์
นางสาววริญญา ช่อวิเชียร
1169 กด 1
-
ย้อนกลับ