กิจกรรมเสวนาออนไลน์ “เปิดประตูแดนมังกร: โอกาสสินค้าและบริการไทย”
แชร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปิดรับสมัครแล้ว
สัมมนา
ออนไลน์ Online
ออนไลน์
ไทย
28 ส.ค. 2566 - 28 ส.ค. 2566
11 ส.ค. 2566 - 27 ส.ค. 2566
200 ราย
-
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ดำเนินการให้ความรู้สัมมนาเชิงวิชาการในรูปแบบการสัมมนา เสวนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญภาครัฐและเอกชน
เพื่อเสริมสร้างความรู้ภาพรวมเศรษฐกิจจีน โอกาส/ความท้าทายทางการตลาดจีน และยูนนานในฐานะที่เป็นประตูสู่แดนมังกร โอกาสการส่งออกในรูปแบบการค้าปกติและ Cross Border E-Commerce ตลอดจนเส้นทางขนส่ง/โลจิสติกส์
เพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจและข้อแนะนำรายสาขาจากภาคเอกชน/ผู้แทน คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน
และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลบทบาท ยุทธศาสตร์และกิจกรรมของ สคต. ภูมิภาคจีน เพื่อผู้ประกอบการไทยทราบและใช้ประโยชน์ในการส่งออก
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ออนไลน์ ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
คุณจันทร์จิรา อนันต์ชัยพัฒนา คุณดร.วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา คุณดร.หลักชัย กิตติพล คุณปรัตถกร แท่นมณี คุณผอ.ณัฐ วิมลจันทร์ คุณผอ.สุพัตรา แสวงศรี คุณพานุศักดิ์ พลาวัสถ์พงษ์
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
นางสาวสุนิตา ทองคำ
นางสาวอุบลวรรณ บุญงามอนงค์
นางสาวกุลธิดา ดาหลาย
084-215-1934 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00น. เว้น
-
ย้อนกลับ