Smart Value Creation 2023
18 April 2023 - 18 April 2023
Number of Participants : 120
mart Value Creation 2023
ภายใต้แนวคิด “วัสดุชีวภาพจากธรรมชาติ สานศักยภาพด้วยนวัตกรรม BCG”
จัดกิจกรรม ในวันที่ 18 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม Auditorium กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (รัชดาภิเษก)

ร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ กับกิจกรรมสุด Insight
• สัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ
• เจรจาจับคู่กับนักวิจัย เพื่อให้คำปรึกษาต่อยอดพัฒนาสินค้านวัตกรรม BCG สู่เวทีการค้าโลก
• โอกาสได้รับทุนวิจัยพัฒนาสินค้า

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม (เจรจาจับคู่นักวิจัย)
• เป็นผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว
• มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนา
• เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีสินค้า/ผลิตภัณฑ์ 6 กลุ่ม ได้แก่
(1) กลุ่มบรรจุภัณฑ์
(2) กลุ่มการพิมพ์และสิ่งพิมพ์
(3) กลุ่มสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม
(4) กลุ่มเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน
(5) กลุ่มยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพารา
(6) กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ผู้ประกอบการกับหน่วยงานนวัตกรรม (กรณีที่ได้รับการคัดเลือก)
• การนัดหมายให้ผู้ประกอบการมาพบกับหน่วยงานนวัตกรรม/นักวิจัย เพื่อขอรับคำปรึกษาเบื้องต้น
ในการพัฒนานวัตกรรมในวันที่จัดกิจกรรม
• กรณีที่จะมีการวิจัยด้านนวัตกรรมผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขของหน่วยงานนวัตกรรมซึ่งหน่วยงานนวัตกรรมจะแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบวัสดุต้นแบบหรือค่าใช้จ่ายบางส่วน
Registeation Closed
Share
Event Details :
Show Date :
18 April 2566 - 18 April 2566
Date of Application :
8 March 2023 - 29 March 2023
Event Venue :
DITP'S MEETTING ROOM (RATCHADA RD.) ,กรุงเทพมหานคร ,THAILAND
Event Formate :
Onsite
Product Group :
Product group not specified
Number of Booths :
120 item
Starting Price :
free of charge
Activity Details :
mart Value Creation 2023
ภายใต้แนวคิด “วัสดุชีวภาพจากธรรมชาติ สานศักยภาพด้วยนวัตกรรม BCG”
จัดกิจกรรม ในวันที่ 18 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม Auditorium กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (รัชดาภิเษก)

ร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ กับกิจกรรมสุด Insight
• สัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ
• เจรจาจับคู่กับนักวิจัย เพื่อให้คำปรึกษาต่อยอดพัฒนาสินค้านวัตกรรม BCG สู่เวทีการค้าโลก
• โอกาสได้รับทุนวิจัยพัฒนาสินค้า

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม (เจรจาจับคู่นักวิจัย)
• เป็นผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว
• มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนา
• เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีสินค้า/ผลิตภัณฑ์ 6 กลุ่ม ได้แก่
(1) กลุ่มบรรจุภัณฑ์
(2) กลุ่มการพิมพ์และสิ่งพิมพ์
(3) กลุ่มสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม
(4) กลุ่มเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน
(5) กลุ่มยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพารา
(6) กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ผู้ประกอบการกับหน่วยงานนวัตกรรม (กรณีที่ได้รับการคัดเลือก)
• การนัดหมายให้ผู้ประกอบการมาพบกับหน่วยงานนวัตกรรม/นักวิจัย เพื่อขอรับคำปรึกษาเบื้องต้น
ในการพัฒนานวัตกรรมในวันที่จัดกิจกรรม
• กรณีที่จะมีการวิจัยด้านนวัตกรรมผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขของหน่วยงานนวัตกรรมซึ่งหน่วยงานนวัตกรรมจะแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบวัสดุต้นแบบหรือค่าใช้จ่ายบางส่วน
Live Streaming :
-
The Responsible Agency :
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
Name - Lastname Officer :
1. นางสาวณพวรรณ สุทธาวาศ
2. นางสาวจิรัชฌา อานนท์สถาพร
Phone Number :
025078265
Documentation :
ร่างกำหนดการ Smart Value Creation 2023.pdf
Documents used for applying :
เอกสารบังคับ (จำเป็นต้องมีเอกสารในการสมัคร)
Not Specified

เอกสารไม่บังคับ (ใช้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร)
1. Company Profile
2. รางวัล/นวัตกรรม/สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
Remark :
Back