Object reference not set to an instance of an object.
Smart Value Creation 2023
Share
free of charge
Registeation Closed
Special Projects
Onsite Onsite
DITP'S MEETTING ROOM (RATCHADA RD.)
THAILAND
18 Apr. 2023 - 18 Apr. 2023
8 Mar. 2023 - 29 Mar. 2023
120 item
mart Value Creation 2023
ภายใต้แนวคิด “วัสดุชีวภาพจากธรรมชาติ สานศักยภาพด้วยนวัตกรรม BCG”
จัดกิจกรรม ในวันที่ 18 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม Auditorium กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (รัชดาภิเษก)

ร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ กับกิจกรรมสุด Insight
• สัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ
• เจรจาจับคู่กับนักวิจัย เพื่อให้คำปรึกษาต่อยอดพัฒนาสินค้านวัตกรรม BCG สู่เวทีการค้าโลก
• โอกาสได้รับทุนวิจัยพัฒนาสินค้า

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม (เจรจาจับคู่นักวิจัย)
• เป็นผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว
• มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนา
• เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีสินค้า/ผลิตภัณฑ์ 6 กลุ่ม ได้แก่
(1) กลุ่มบรรจุภัณฑ์
(2) กลุ่มการพิมพ์และสิ่งพิมพ์
(3) กลุ่มสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม
(4) กลุ่มเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน
(5) กลุ่มยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพารา
(6) กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ผู้ประกอบการกับหน่วยงานนวัตกรรม (กรณีที่ได้รับการคัดเลือก)
• การนัดหมายให้ผู้ประกอบการมาพบกับหน่วยงานนวัตกรรม/นักวิจัย เพื่อขอรับคำปรึกษาเบื้องต้น
ในการพัฒนานวัตกรรมในวันที่จัดกิจกรรม
• กรณีที่จะมีการวิจัยด้านนวัตกรรมผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขของหน่วยงานนวัตกรรมซึ่งหน่วยงานนวัตกรรมจะแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบวัสดุต้นแบบหรือค่าใช้จ่ายบางส่วน
free of charge
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
DITP'S MEETTING ROOM (RATCHADA RD.) ,Bangkok ,THAILAND
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
นางสาวณพวรรณ สุทธาวาศ
นางสาวจิรัชฌา อานนท์สถาพร
025078265
-
Back