From Gen Z to be CEO 2023 (ครั้งที่ 12)
Share
free of charge
Not open for online applications
Seminars
Hybrid (Online and Onsite) Hybrid
Suratthani Rajabhat University
THAILAND
11 Jun. 2023 - 13 Jun. 2023
Not open for online applications
3500 item
กิจกรรมแต่ละครั้ง จะประกอบด้วย 6 หลักสูตรด้านการค้าระหว่างประเทศ ดังนี้
1. ประสบการณ์จาก CEOs สู่แรงบันดาลใจ
2. ขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ : Road to Entrepreneurs
3. ความรู้เบื้องต้นและ Logistics เพื่อการส่งออก
4. วิเคราะห์สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ
5. การตลาด E-commerce และแพลตฟอร์มออนไลน์
6. แนวคิดการทำธุรกิจสู่สากล : Internationalization
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือสถาบัน NEA ดำเนินการจัดโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 ขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ นิติบุคคล ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยจัดกิจกรรมการอบรมทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 13 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน แต่ละกิจกรรมจะประกอบด้วย 6 หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับด้านการค้าระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความมั่นใจ และมีความพร้อมต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมก้าวสู่การเป็น CEO รุ่นใหม่ที่พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไปในอนาคต
free of charge
Suratthani Rajabhat University ,Surat Thani ,THAILAND
KHUNPanot Punyahotra
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
-
1169 กด 1
-
Back