โครงการ “Moving forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก” ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การสร้างแบรนด์สินค้าไทยในตลาดต่างประเทศ”
30 May 2023 - 30 May 2023
Number of Participants : 320
-
Registeation Closed
Share
Event Details :
Show Date :
30 May 2566 - 30 May 2566
Date of Application :
1 May 2023 - 28 May 2023
Event Venue :
- ,กรุงเทพมหานคร ,THAILAND
Event Formate :
Hybrid (Online and Onsite)
Number of Booths :
320 item
Starting Price :
free of charge
Activity Details :
-
Live Streaming :
-
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา :
Category : พื้นฐานการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
Course Name : โครงการ “Moving forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก” ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การสร้างแบรนด์สินค้าไทยในตลาดต่างประเทศ”
Description : เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่ทำให้แนวโน้มธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป และรองรับความท้าทายของผู้ประกอบการไทย ในการเร่งปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนสินค้าและบริการให้ทันต่อกระแสเมกะเทรนด์ ซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกแนวโน้มบริบทการค้าระหว่างประเทศ และการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต จึงกำหนดจัดโครงการ “Moving forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก” เพื่อสร้างองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการให้ทราบถึงสถานการณ์การค้าของตลาดเป้าหมายในปัจจุบัน ให้สามารถปรับตัวได้ตรงกับความต้องการของตลาด และเพิ่มโอกาสในการส่งออกมากขึ้น
Seminar Details : การสร้างแบรนด์สินค้าไทยในตลาดต่างประเทศ
Instructor :
1. คุณม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่
Room and Time :
1. 30/05/2023 เวลา 08:00 น. ถึง 30/05/2023 เวลา 16:00 น. ห้อง : ห้องสัมมนา 4 Auditorium Room
Event venue : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)

1. นางสาวกุลธิดา ดาหลาย
2. นางสาวอุบลวรรณ บุญงามอนงค์
The Responsible Agency :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
Name - Lastname Officer :
1. นางสาวกุลธิดา ดาหลาย
2. นางสาวอุบลวรรณ บุญงามอนงค์
Phone Number :
095-318-7085 จันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30น
Documentation :
-
Documents used for applying :
-
Remark :
Back