โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าแฟชั่นไปเจรจาการค้า ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
12 June 2019 - 13 June 2019
Available for : 20 exhibitors
เป็นการจัดทำนัดหมายเจรจาการค้ากับนักธุรกิจ/ห้างสรรพสินค้า/ตัวแทนขาย หรือนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมในลักษณะ Business Matching เพื่อเปิดตลาดส่งออกสินค้าแฟชั่น (สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม ผ้าผืน) ไทยไปยังตลาดเกาหลี
Share
Event Details :
Show Date :
12 June 2562 - 13 June 2562
Date of Application :
29 April 2562 - 29 April 2562
Event Venue :
Sangyeok-2dong
Product Group :
1. Textiles, Garments and Fashion Accessories
Number of Booths :
20 ราย
Starting Price :
10000.00 BAHT
Activity Details :
เป็นการจัดทำนัดหมายเจรจาการค้ากับนักธุรกิจ/ห้างสรรพสินค้า/ตัวแทนขาย หรือนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมในลักษณะ Business Matching เพื่อเปิดตลาดส่งออกสินค้าแฟชั่น (สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม ผ้าผืน) ไทยไปยังตลาดเกาหลี
The Responsible Agency :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
Name - Lastname Officer :
1. นางสาวนันท์นภัส งามแม้น
2. นางสาวศริยา ถิระพัฒน์
3. นายจักรพงษ์ วันศิริสุข
Phone Number :
025078390
Documentation :
Mission โซล -ใบสมัคร62.pdf
Remark :
เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
1) กรมสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้ยื่นเอกสารใบสมัคร รวมทั้งหลักฐานการ
ชำระเงินครบถ้วนก่อน ภายในกำหนดรับสมัคร
2) กรมฯ จัดส่งแบบฟอร์มการชำระเงิน (Pay-In-Slip) ไปทางอีเมลผู้สมัคร โดยผู้สมัครจะต้องปริ้นท์ pay in ไปชำระค่าเข้าร่วมโครงการบริษัทละ 10,000 บาท ณ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาภายในวันที่กำหนด หากพ้นกำหนดการชำระเงินดังกล่าวแล้ว ถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการไม่ว่ากรณีใดๆ
3) กรณีที่ผู้สมัครชำระเงินเข้าร่วมโครงการแล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมงานจะโดยกรณีใดก็ตาม กรมขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าใช้จ่ายโครงการสมทบโดยผู้สมัครยินยอมให้เงินที่ชำระมาแล้วสมทบเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฯ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น รวมถึงการพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วม/กิจกรรมของกรมตามที่เห็นสมควรในโอกาสต่อไป
4) ผู้เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเงื่อนไขที่กรมและผู้จัดงานกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดหากบริษัทฯ มีนัดหมายอื่นๆที่นอกเหนือจากกำหนดการของคณะ บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นเอง
Turn Back