สร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) ประจำปี 2562
1 April 2019 - 1 August 2019
Available for : 50 exhibitors
โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) ประจำปี 2562
จัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม 2562 ใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) ภาคตะวันตก (จังหวัดกาญจนบุรั) และภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร) กลุ่มเป้าหมาย 50 ราย โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ
ระยะที่ 2 กิจกรรมสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์และการจัดทำแผนธุรกิจ
ระยะที่ 3 กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อต่อยอดสินค้านวัตกรรมในเชิงสร้างสรรค์
ระยะที่ 4 กิจกรรมเจรจาการค้า/การแสดงสินค้า/ผลิตภัณฑ์/การเสวนา และพิธีปิดโครงการ
Share
Event Details :
Show Date :
1 April 2562 - 1 August 2562
Date of Application :
1 April 2562 - 31 August 2562
Event Venue :
-
Product Group :
Number of Booths :
50 ราย
Starting Price :
0.00
Activity Details :
โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) ประจำปี 2562
จัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม 2562 ใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) ภาคตะวันตก (จังหวัดกาญจนบุรั) และภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร) กลุ่มเป้าหมาย 50 ราย โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ
ระยะที่ 2 กิจกรรมสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์และการจัดทำแผนธุรกิจ
ระยะที่ 3 กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อต่อยอดสินค้านวัตกรรมในเชิงสร้างสรรค์
ระยะที่ 4 กิจกรรมเจรจาการค้า/การแสดงสินค้า/ผลิตภัณฑ์/การเสวนา และพิธีปิดโครงการ
The Responsible Agency :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
Name - Lastname Officer :
1. นางสาวปริศนา ชัยนวล
2. นางสาวปริศนา ชัยนวล
3. นางสาวปริศนา ชัยนวล
4. นางสาวกรรณิการ์ ธีรสานต์
5. นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
Phone Number :
02-5078158
Documentation :
Remark :
Turn Back