Find Activity
v
v
Search
 
15 Mar 2021 - 19 Mar 2021
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก" รุ่นที่ 139
Available for 100 exhibitors
4 Mar 2021 - 5 Mar 2021
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การคำนวณต้นต้น และการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก" ครั้งที่ 2
Available for 80 exhibitors
17 Feb 2021 - 18 Feb 2021
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 จังหวัดน่าน (ถ่ายทอดสดผ่าน Zoom)
Available for 200 exhibitors
26 Jan 2021 - 26 Jan 2021
โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) ประจำปี 2564
Available for 450 exhibitors