Find Activity
v
v
Search
 
12 Jul 2021 - 16 Jul 2021
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก" รุ่นที่ 140 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)
Available for 100 exhibitors
7 May 2021 - 28 May 2021
-
Available for 70 exhibitors
27 Apr 2021 - 28 Apr 2021
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 (จังหวัดภูเก็ต)
Available for 200 exhibitors
21 Apr 2021 - 21 Apr 2021
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Salesman จังหวัด Go-Inter
Available for 150 exhibitors
25 Mar 2021 - 25 Jun 2021
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ SMART CONTENT ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)
Available for 50 exhibitors
15 Mar 2021 - 19 Mar 2021
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก" รุ่นที่ 139
Available for 100 exhibitors
17 Feb 2021 - 18 Feb 2021
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 จังหวัดน่าน (ถ่ายทอดสดผ่าน Zoom)
Available for 200 exhibitors
26 Jan 2021 - 26 Jan 2021
โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) ประจำปี 2564
Available for 450 exhibitors