โครงการ “Moving forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก” ครั้งที่ 4 หัวข้อ “กลยุทธ์การทำตลาดผ่านสื่อออนไลน์ในต่างประเทศ”
Share
free of charge
Registeation Closed
Talk
Hybrid (Online and Onsite) Hybrid
Online
THAILAND
10 Aug. 2023 - 10 Aug. 2023
18 May. 2023 - 8 Aug. 2023
450 item
-
-
free of charge
Online ,Bangkok ,THAILAND
KHUN- -
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
นางสาวกุลธิดา ดาหลาย
นางสาวอุบลวรรณ บุญงามอนงค์
นางสาวสุนิตา ทองคำ
095-318-7085 จันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30
-
Back