โครงการ “Moving forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก” ครั้งที่ 4 หัวข้อ “กลยุทธ์การทำตลาดผ่านสื่อออนไลน์ในต่างประเทศ”
แชร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปิดรับสมัครแล้ว
เสวนา
จัด ณ สถานที่จริง และออนไลน์ Hybrid
ออนไลน์
ไทย
10 ส.ค. 2566 - 10 ส.ค. 2566
18 พ.ค. 2566 - 8 ส.ค. 2566
450 ราย
ดำเนินการให้ความรู้ในรูปแบบสัมมนาและเสวนา
เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่ทำให้แนวโน้มธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป และรองรับความท้าทายของผู้ประกอบการไทย ในการเร่งปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนสินค้าและบริการให้ทันต่อกระแสเมกะเทรนด์ ซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกแนวโน้มบริบทการค้าระหว่างประเทศ และการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต
จึงกำหนดจัดโครงการ “Moving forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก” เพื่อสร้างองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการให้ทราบถึงสถานการณ์การค้าของตลาดเป้าหมายในปัจจุบัน ให้สามารถปรับตัวได้ตรงกับความต้องการของตลาด และเพิ่มโอกาสในการส่งออกมากขึ้น
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ออนไลน์ ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
คุณอิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
นางสาวกุลธิดา ดาหลาย
นางสาวอุบลวรรณ บุญงามอนงค์
นางสาวสุนิตา ทองคำ
095-318-7085 จันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30
-
ย้อนกลับ