คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ประกอบการ

คู่มือการลงทะเบียนเข้าเว็บไซต์ https://drive.ditp.go.th

คู่มือการการแก้ไขโปรไฟล์สำหรับนิติบุคคล

คู่มือการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

คู่มือการชำระเงิน

คู่มือการบันทึกข้อมูลผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ (โดยผู้นำกลุ่ม)

คู่มือการสมัครสมาชิกกรม

คู่มือการสมัครคุณสมบัติ startup

คู่มือการทำแบบประเมินหลังการเข้าร่วมกิจกรรม