คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ

คู่มือการลงทะเบียนเข้า Web Site : https://drive.ditp.go.th

คู่มือการลืมรหัสผ่าน/กำหนดรหัสผ่านใหม่

คู่มือการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

คู่มือการพิมพ์ ใบชำระเงิน/PAY IN SLIP

คู่มือการบันทึกข้อมูลผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ (โดยผู้นำกลุ่ม)

คู่มือการสมัครสมาชิกกรมฯ

คู่มือการทำแบบประเมินหลังการเข้าร่วมกิจกรรม