กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึก : T Mark Clinic 3 ประจำปี 2567
แชร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปิดรับสมัครแล้ว
โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จัด ณ สถานที่จริง Onsite
THE QUARTER CHAOPHRAYA BY UHG
ไทย
18 ก.ค. 2567 - 18 ก.ค. 2567
19 มิ.ย. 2567 - 12 ก.ค. 2567
70 ราย
กิจกรรม "T Mark Clinic" แนะนำตราสัญลักษณ์ T Mark เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยนำไปใช้เป็นเครื่องมือการทำตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันในตลาดการค้าโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ พร้อมพบผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ที่มาให้คำปรึกษาเชิงลึกตัวต่อตัว โดยมีหัวข้อให้คำปรึกษาถึง 8 คลินิก ดังนี้
1. คลินิก T Mark
2. คลินิก การเป็นสมาชิกกรมฯ (DITP 1169)
3. คลินิก สินเชื่อเพื่อการลงทุน/สินเชื่อเพื่อขยายการผลิต (EXIM Bank)
4. คลินิก มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001 -2563) (Fair Labour)
5. คลินิก สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ (Human Rights and Liberties Protection)
6. คลินิก การดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (CSR-DIW)
7. คลินิก การดำเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy : CE)
8. คลินิก การจัดการปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร (Carbon Footprint)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการกิจกรรม T Mark Clinic ครั้งที่ 3.pdf
THE QUARTER CHAOPHRAYA BY UHG ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
เจ้าหน้าที่ประสานโครงการ :
น.ส.นนท์พรรณ (064-015-0835)
น.ส.พุทธมาศ (082-976-7745)
นายอนาวิน (096-747-5615)
ไม่ระบุ
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
นายภาสกร อาภากร
02 507 8266 (นนท์พรรณ) , 02 507 8271 (มินตรา)
-
ย้อนกลับ