โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการปรกอบธุรกิจส่งออก" ประจำปี 2567 ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (รัชดา)
แชร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
ฝึกอบรม
จัด ณ สถานที่จริง Onsite
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
ไทย
1 ส.ค. 2567 - 7 ส.ค. 2567
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
120 ราย
1 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการก่อนเข้าสู่กระบวนการด้านการค้าระหว่างประเทศ
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศในยุคดิจิทัลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3 เพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่ายธุรกิจทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีภารกิจหลักในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็น ที่จะพัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับในการทำการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการส่งออกสินค้าและบริการ จึงได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก” มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการตามยุคสมัยและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อเตรียมความพร้อมและติดอาวุธให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการยกระดับธุรกิจให้สามารถแข่งขัน ในเวทีการค้าระหว่างประเทศได้
ปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศมีการพัฒนา เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินการให้มีความสะดวกรวดเร็วและเริ่มมีความแตกต่างกันในแต่ละสายธุรกิจ/สินค้า/บริการมากขึ้น ผู้ประกอบการไทยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจึงจำเป็นต้องเรียนรู้และเตรียมความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงทีและชาญฉลาด โดยในปีงบประมาณ 2567 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ จึงปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการค้ายุคใหม่ เพื่อเป้าหมายการสร้างผู้ส่งออกรุ่นใหม่อย่างมีคุณภาพ ยกระดับการทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศให้เป็นมาตรฐานสากล และสามารถแข่งขันในเวทีการค้าระดับโลก รวมถึงเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการความรู้เบื้องต้น กทม. Final 04.07.67.pdf
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก) ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
คุณเจริญ หิรัญตระกูล คุณทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์ คุณบรรณ ภุชงค์เจริญ คุณปรีดี นุกุลสมปราถนา คุณภเชศ จารุมนต์ คุณมานพ สีเหลือง คุณราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์ คุณอนันท์ ดีโรจนวงศ์ คุณอนุสรณ์ เลิศพัฒนะกุล คุณแอ๊บ ศรัณย์ แบ่งกุศลจิต
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
นางสาวกรรณิการ์ ธีรสานต์
นางสาวธิดารัตน์ สุทธฤทธิ์
นางกิตติพร ธนอนันต์
1169 กด 1 กด 1 0830979190 ,0818900082
-
ย้อนกลับ