คณะผู้แทนการค้าสินค้าอาหารฮาลาลเยือนตลาดอินโดนีเซีย
แชร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปิดรับสมัครแล้ว
คณะผู้แทนการค้าไทยเยือนต่างประเทศ
จัด ณ สถานที่จริง Onsite
JAKARTA
อินโดนีเซีย
2 ก.ย. 2567 - 4 ก.ย. 2567
26 มิ.ย. 2567 - 12 ก.ค. 2567
15 ราย
กรมนำคณะผู้แทนการค้าสินค้าอาหารและเครื่องดื่มฮาลาล เดินทางไปเจรจาการค้ากับผู้ซื้อ/ผู้นำเข้า และสำรวจตลาด/ย่านการค้า ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกไทยได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ และเจรจาการค้ากับผู้ซื้อ/ผู้นำเข้า ก่อนที่ระเบียบอินโดนีเซีย เลขที่ 30/2021 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ใน Article 140 ที่กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายในอินโดนีเซียทั้งหมดต้องได้รับการรับรองฮาลาลอินโดนีเซีย จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 17 ตุลาคม 2567

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
- กรมรับผิดชอบการจัดทำนัดหมายเจรจาการค้า สถานที่เจรจาการค้า ล่ามแปลภาษา กิจกรรมการสำรวจตลาด/ย่านการค้า และพาหนะรับรองคณะ เป็นต้น
- ผู้ประกอบการ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการดำเนินการอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น เช่น ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าหนังสือเดินทาง ค่าขนส่งสินค้าตัวอย่าง ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภท (ถ้ามี) เป็นต้น
ไม่มีค่าใช้จ่าย
1. สำเนาหนังสือการรับรองมาตรฐานสินค้า ได้แก่ GMP , HACCP , ISO , HALAL , BRC , KOSHER , IFS 
2. Company Profile
3. Catalogue/Brochure หรือรูปภาพของสินค้า
4. 3 รูปสินค้าสำหลักที่ใช้ในการจับคู่ธุรกิจ (ไม่เกิน 3 สินค้า)
1. สำเนาบัตรส่งเสริมการลงทุน หรือสำเนาหนังสือรับรองสมาชิกภาพของสมาคมการค้า
2. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (โดยจะต้องมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51)
company profile.pdf
(ร่าง) กำหนดการ.pdf
ข้อมูลรายละเอียดโครงการ.pdf
JAKARTA ,Jakarta ,อินโดนีเซีย
สินค้าอาหาร
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
นางสาวปิยะฉัตร พิมจันทึก
0 2507 8349
-
ย้อนกลับ