โครงการ “เจาะลึกตลาดต่างประเทศในยุคการค้าใหม่” ครั้งที่ 2 : ตลาดแอฟริกา
แชร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปิดรับสมัครแล้ว
สัมมนา
ออนไลน์ Online
ออนไลน์
ไทย
8 ก.พ. 2566 - 8 ก.พ. 2566
6 ม.ค. 2566 - 7 ก.พ. 2566
500 ราย
จัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ โอกาสทางการตลาด และติดตามความเคลื่อนไหว สถานการณ์การค้าของตลาดเป้าหมายในต่างประเทศได้ทันท่วงที โดยเฉพาะในช่วงหลังเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
- เพื่อเสริมองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับข้อควรระวังจากคู่ค้า การรู้เท่าทันลูกค้าต่างประเทศ พร้อมแนวทางป้องกัน
- เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในการประกอบธุรกิจ เพื่อผู้ประกอบการนำมาปรับการส่งออกสินค้า ให้ตรงตามความต้องการของตลาดเป้าหมาย
- เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการในด้านปัญหาอุปสรรคทางการค้าต่างๆ ที่เกิดขึ้นในยุคการค้าใหม่ เช่น ปัญหาด้านโลจิสติกส์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้าและความต้องการสินค้าของและตลาดเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ออนไลน์ ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
คุณนายอภิรักษ์ แพพ่วง
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
นางสาวสุนิตา ทองคำ
0959230638
-
ย้อนกลับ