กิจกรรมพัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล ปี 2566 (DEWA & DEWI 2023)
7 มีนาคม 2566 - 25 พฤษภาคม 2566
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนเปิดรับ : 20 ราย
สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมในเอกสารประกอบโครงการ
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนการค้าในประเทศ (ระบุเลขนิติบุคคล 13 หลัก)
(2) เป็นผู้ประกอบการส่งออก/นักออกแบบ ที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ใช้เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือวัสดุเหลือใช้ทางอุตสาหกรรม มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า หรือ เป็นผู้ที่มีเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือวัสดุเหลือใช้ทางอุตสาหกรรม/มีเครือข่ายที่สามารถจัดหาเศษวัสดุได้จริงอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวคิดที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มและมีโอกาสในการพัฒนาต่อยอด (โปรดระบุ/อธิบาย)
(3) เป็นผู้ที่มีความพร้อมในด้านการแปรรูปวัสดุ และผลิตชิ้นงานต้นแบบที่มีคุณภาพ โดยผู้สมัครจะต้องระบุข้อมูลอ้างอิง อาทิ เครื่องมือ บุคลากร สถานที่ หรือเครือข่ายพันมิตร เพื่อประกอบการพิจารณา
(4) ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมโดยเป็นไปตามเงื่อนไขตามข้อกำหนดของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ปิดรับสมัครแล้ว
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
7 มีนาคม 2566 - 25 พฤษภาคม 2566
วันที่รับสมัคร :
1 กุมภาพันธ์ 2566 - 15 กุมภาพันธ์ 2566
สถานที่จัดกิจกรรม :
,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง และออนไลน์ (Hybrid)
กลุ่มสินค้า :
ไม่ระบุกลุ่มสินค้า
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
20 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมในเอกสารประกอบโครงการ
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนการค้าในประเทศ (ระบุเลขนิติบุคคล 13 หลัก)
(2) เป็นผู้ประกอบการส่งออก/นักออกแบบ ที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ใช้เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือวัสดุเหลือใช้ทางอุตสาหกรรม มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า หรือ เป็นผู้ที่มีเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือวัสดุเหลือใช้ทางอุตสาหกรรม/มีเครือข่ายที่สามารถจัดหาเศษวัสดุได้จริงอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวคิดที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มและมีโอกาสในการพัฒนาต่อยอด (โปรดระบุ/อธิบาย)
(3) เป็นผู้ที่มีความพร้อมในด้านการแปรรูปวัสดุ และผลิตชิ้นงานต้นแบบที่มีคุณภาพ โดยผู้สมัครจะต้องระบุข้อมูลอ้างอิง อาทิ เครื่องมือ บุคลากร สถานที่ หรือเครือข่ายพันมิตร เพื่อประกอบการพิจารณา
(4) ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมโดยเป็นไปตามเงื่อนไขตามข้อกำหนดของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวสรัลชนา วิวัชชะนะ
เบอร์โทรติดต่อ :
02 507 8269 / 062 936 4959
เอกสารประกอบกิจกรรม :
รายละเอีอดการรับสมัคร DEWA&DEWI 2023.pdf
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
-
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ