งานแสดงสินค้า Gulfood 2024
แชร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปิดรับสมัครแล้ว
งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จัด ณ สถานที่จริง Onsite
Dubai World Trade Centre (DWTC)
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
19 ก.พ. 2567 - 23 ก.พ. 2567
21 ส.ค. 2566 - 11 ก.ย. 2566
134 ราย
เป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง จัดขึ้นเพื่อเจรจาธุรกิจการค้าเท่านั้น ไม่จำหน่ายปลีก
ไม่มีค่าใช้จ่าย
1. Application Form
2. Brochure/Product Image
3. Company Profile/Resume
4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ ภพ. 20
5. สำเนาหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไม่เกิน6เดือน
1. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก TTM/ PM’s Export Award (เฉพาะผู้เป็นสมาชิก)
2. หนังสือรับรองการผลิตสินค้าให้จากบริษัทที่ทำการผลิตสินค้าให้ (กรณีที่ไม่ได้ทำการผลิตสินค้าเอง)
3. สำเนาจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ
4. สำเนาการเป็นสมาชิกสมาคมการค้าต่างๆ
5. สำเนางบการเงิน (เฉพาะงบกำไรขาดทุน) ที่มีการแยกรายได้จากการส่งออก ย้อนหลัง 1 ปี
Application Form_Gulfood 2024.pdf
Company Profile_Gulfood 2024.pdf
คู่มือสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ.pdf
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์_Gulfood 2024.pdf
ข้อมูลงานแสดงสินค้า Gulfood 2024 update.pdf
จดหมายเชิญสมัครเข้าร่วมงาน.pdf
ขอความอนุเคราะห์รับรองผลการวิเคราะห์.pdf
สิงที่ส่งมาด้วย.pdf
หนังสือนำวีซ่า.pdf
Presentation GulFood 2024.pdf
โปรแกรมทัวร์ Gulfood 19,23 -2-2024.pdf
Gulfood 2024 (7 วัน 6 คืน).pdf
Gulfood 2024 (8 วัน 7 คืน).pdf
Dubai World Trade Centre (DWTC) ,Dubai ,สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
อาหารและเครื่องดื่ม Pulses&Grains Beverage
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
นางสาวปิยะฉัตร พิมจันทึก
นายศรัณย์ เพ็ชรรัตน์
นางสาวศรัญย์พร คุ้มวิวัฒน์
นางสาวณัชจรี อภิญญามนตรี
0 2507 8349, 8306, 8357
-
ย้อนกลับ