โครงการ “Export 5 F : Thai Soft Powers to the World” (Fighting, Festival, Film, Food & Fashion) ครั้งที่ 5 เสวนา Export Thai Films to the World : ธุรกิจบันเทิงไทย เติบโตในตลาดโลก
แชร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สมัครเลย
สัมมนา
ออนไลน์ Online
ออนไลน์
ไทย
28 พ.ค. 2567 - 28 พ.ค. 2567
16 ม.ค. 2567 - 27 พ.ค. 2567
120 ราย
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy) เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับครอบคลุมทุกภูมิภาคให้มีศักยภาพ สร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้มีแนวคิดการค้ายุคใหม่สู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพระดับสากล สถาบันฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงกำหนดจัดโครงการ “Export 5F : Thai Soft Powers to the World” (Fighting, Festival, Film, Food & Fashion) ในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ เพื่อเสริมสร้าง องค์ความรู้ด้านสถานการณ์ของอุตสาหกรรมธุรกิจบริการของไทย และเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ
ในปัจจุบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เป็นแนวคิดขั้นพื้นฐานในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการกระจายรายได้ สามารถสร้างงานและรายได้จากเงินตราต่างประเทศ โดยประเทศเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลของความสำเร็จต่อกระแส การโปรโมท Soft Power อาทิ K-Pop อาหาร เครื่องสำอาง วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ทำให้เกิดการจัดตั้งหน่วยงาน Kocca (The Korea Creative Content Agency) ที่จะทำหน้าที่กำหนดและวางแผนทิศทางการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รัฐบาลไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมและผลักดัน 5F – Soft Power ในประเทศไทย อาทิ Fighting Festival Film Food และ Fashion กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอีกแนวทางหนึ่งเช่นกัน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ออนไลน์ ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
คุณกฤษณ์ ณ ลำเลียง คุณบรรจง ปิสัญธนะกูล คุณภเชศ จารุมนต์ คุณสุมิตร สีมากุล ผอ.อาวุโส สคต.พรรณกาญจน์ เจียมสุชน หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
นางสาวอุบลวรรณ บุญงามอนงค์
นางสาวกุลธิดา ดาหลาย
นางสาวสุนิตา ทองคำ
084 215 1934
-
ย้อนกลับ