โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าสุขภาพและความงามไปเจรจาการค้า ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น
แชร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปิดรับสมัครแล้ว
คณะผู้แทนการค้าไทยเยือนต่างประเทศ
จัด ณ สถานที่จริง Onsite
-
ญี่ปุ่น
25 มิ.ย. 2567 - 29 มิ.ย. 2567
11 มี.ค. 2567 - 12 เม.ย. 2567
20 ราย
โครงการพาคณะผู้แทนการค้าไปเจรจาการค้า ณ ประเทศญี่ปุ่น (นครโอซากา) ซึ่งจะมีกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรม Networking : กิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจญี่ปุ่น โอกาสของสินค้าไทย การค้าการลงทุน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสินค้าสุขภาพและความงาม และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องของประเทศญี่ปุ่น รวมถึงเทคนิคการเจาะตลาดญี่ปุ่น
2. กิจกรรมเจรจาการค้า กับผู้นำเข้าในประเทศญี่ปุ่น
3. กิจกรรมสำรวจตลาด และศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคชาวญี่ปุ่น
ไม่มีค่าใช้จ่าย
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
2. Company Profile
3. Catalogue/Brochure หรือรูปภาพของสินค้า
4. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไม่เกิน6เดือน
5. สำเนาใบรับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
2. สำเนาการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
หนังสือเชิญคณะผู้แทนฯ โอซากา.pdf
รายละเอียดข้อมูลโครงการจัดคณะผู้แทนฯ โอซากา.pdf
(ร่าง) กำหนดการคณะผู้แทนฯ โอซากา.pdf
ใบสมัคร Out going โอซากา.pdf
- ,ญี่ปุ่น
หมายเหตุ: ***โปรดอัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ตรงตามหัวข้อที่กำหนด ดังนี้
1. หัวข้อ: ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ >> ให้ใช้เอกสารที่ทางกรมฯ แนบมาให้ กรอกรายละเอียดทั้งใบสมัคร และ Company Profile
2. หัวข้อ: Company Profile >> ให้ผู้สมัครอัพโหลด Company Profile ของบริษัทตนเอง (เช่น การแนะนำบริษัท ฯลฯ) เป็นไฟล์นามสกุล .pdf
3. หัวข้อ: หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน >> หมายถึง "หนังสือรับรองนิติบุคคล" ของบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจัดงาน (หากเกิน 6 เดือนสามารถติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อขอหนังสือรับรองดังกล่าวทางออนไลน์ได้)
4. หัวข้อ: Catalogue/Brochure หรือรูปภาพสินค้า >> ให้อัพโหลดโบว์ชัวร์ หรือรูปภาพรายละเอียดของสินค้าของบริษัท
5. หัวข้อ: สำเนารับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง >> หมายถึง "หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์" (Certificate of Free Sale : CFS) ที่ยังไม่หมดอายุ **สำคัญ**
6. หัวข้อ: สำเนาการจดสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า (หากมี)
7. หัวข้อ: สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (หากมี)

สอบถามเพิ่มเติม:
02 507 8441, 8432 คุณนิวิมาน์
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
สินค้าเครื่องสำอางค์/ของใช้ส่วนตัว/ยา
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ
นางสาวนิวิมาน์ ชลาภักดี
นายอภิชัย ไขระวิ
02 507 8441, 8432
-
ย้อนกลับ