กิจกรรมการพัฒนาสินค้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Salone del Mobile 2025 ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้า และเจาะตลาด Hospitality (Host & Home) ในอิตาลี ปี 2024
แชร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปิดรับสมัครแล้ว
สร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาสินค้า
จัด ณ สถานที่จริง และออนไลน์ Hybrid
-
ไทย
17 เม.ย. 2567 - 30 ก.ย. 2567
17 เม.ย. 2567 - 15 พ.ค. 2567
12 ราย
กรมได้ดำเนินโครงการพัฒนาสินค้า และเจาะตลาด Hospitality (Host & Home) ในอิตาลี ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 โดยในปี 2567 สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์มีแผนที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเจาะตลาดธุรกิจโรงแรมและที่พักอาศัย โดยเน้นเจาะตลาดยุโรป ซึ่งเป็นตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพและมีชื่อเสียงที่ดีในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและที่พักอาศัย รวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่าการส่งออกและขยายช่องทางการตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน ในปี 2566 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ๑๒ บริษัท และได้รับการพัฒนาสินค้าตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญชาว อิตาเลียน Mr.Matteo Ragni ผ่านระบบออนไลน์ โดยภายหลังจากการพัฒนาสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว ได้มีการนำสินค้าของผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดแสดงภายในงานแสดงสินค้า Salone del Mobile 2023 ซึ่งด้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีมูลค่าการสั่งซื้อภายใน 1 ปี จำนวน 395,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 31ล้านบาท) มีผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งชาวอิตาลีและชาวต่างชาติมากกว่า 2,000 คน เนื่องจากสินค้าไทยมีความหลากหลาย สามารถใช้งานได้จริง มีเอกลักษณ์ มีการนำวัสดุที่เหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ เน้นใช้วัสดุธรรมชาติที่หาได้ในประเทศ และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ดังนั้น กรมจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาสินค้า H&H ปี 2567 สำหรับการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Salone del Mobile 2025 เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลาเพียงพอต่อการพัฒนารูปแบบตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญชาวอิตาเลียน และสามารถผลิตสินค้าต้นแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคัดเลือกผู้ประกอบการส่งออกไทย จำนวน 12 ราย

คุณสมบัติ
1) เป็นนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศโดยจดทะเบียนกับกรมธุรกิจการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2) สินค้าที่มีความเหมาะสมกับงาน โดยอยู่ในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้านและโรงแรม และเคหะสิ่งทอ พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
2.1) เอกสารนำเสนอผลงานของบริษัท อาทิ ประวัติผลงาน ภาพสินค้า วัสดุ
2.2) เอกสารนำเสนอแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาสินค้าสำหรับการพัฒนาสินค้า
กับผู้เชี่ยวชาญอิตาเลียน
3) มีภาพลักษณ์ที่ดี ไม่มีประวัติเสียหายทางการค้า ไม่มีประวัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติ/ข้อกำหนดการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าของกรมทั้งงานแสดงสินค้าในประเทศและต่างประเทศ
4) ไม่มีพฤติกรรมในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มีเจตนาลอกเลียนแบบสินค้าและตราสินค้าของผู้ผลิตรายอื่น
5) เป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประเภท EL หรือ TDC
6) เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยหรือธุรกิจบริการโดยผู้ประกอบการคนไทยซึ่งมีศักยภาพในการส่งออก หรือเป็นสินค้าที่ผลิต/ร่วมทุนการผลิต/สั่งจ้างผลิตในต่างประเทศโดยบริษัทไทย (ทั้งนี้ ต้องมีหลักฐานการสั่งจ้างผลิต การเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และมีหลักฐานการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบรนด์ในประเทศไทย) รวมถึงตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย

เกณฑ์การคัดเลือกแบ่งออกเป็น 2 รอบ
1) การคัดเลือกโดยกรม มีรายละเอียด ดังนี้
1.1) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และกรอกข้อมูลครบถ้วน
1.2) สมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2025 ในพื้นที่คูหามาตรฐานเท่านั้น พร้อมยืนยันการชำระเงินการเข้าร่วมงาน หรือ
1.3) เข้าร่วมงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2024 ที่ผ่านมา ในพื้นที่คูหามาตรฐานเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่นับรวมผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมคูหาพิเศษภายในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2024 ได้แก่ The New Faces, Northern STYLE in Bangkok โซน Highlight Showcases และคูหาของหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ
1.4) มีประสบการณ์การส่งออกไปยังต่างประเทศ พร้อมแสดงหลักฐานการส่งออกสินค้าโดยนับระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
1.5) แสดงบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าของกรมการค้าต่างประเทศ (DFT) จะได้รับการพิจารณาในลำดับแรก
1.6) สามารถเดินทางเข้าร่วมการเจรจาการค้าเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Salone Del Mobile 2025 ณ เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี ด้วยตนเอง ในเดือนเมษายน 2568
2) การคัดเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญชาวอิตาเลียน และ สคต. ณ เมืองมิลาน ซึ่งจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความเหมาะสมกับโครงการและตลาดอิตาลีและยุโรป มีความพร้อมในการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้งนี้ สำนักจะส่งเอกสารตามคุณสมบัติ ข้อ 2 (2.1) – (2.2) ให้กับผู้เชี่ยวชาญใช้สำหรับประกอบการพิจารณาคัดเลือก

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องส่งเอกสารให้ครบถ้วนสอดคล้องกับคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือก
ไม่มีค่าใช้จ่าย
1. Company Profile
2. Catalogue/Brochure หรือรูปภาพของสินค้า
3. เอกสารรับรองการส่งออก
4. เอกสารรับรองการส่งออก
1. เอกสารอื่นๆ
รายละเอียดการการสมัครพัฒนาสินค้า H&H 2024.pdf
แบบตอบรับการเดินทางเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Salone del Mobile 2025.pdf
,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
สินค้าสิ่งทอภายในบ้าน สินค้าเฟอร์นิเจอร์ สินค้าของขวัญและตกแต่ง/หัตถกรรม
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
นายอรรถพล สุจิรภิญโญกุล
025078387
-
ย้อนกลับ